Tre nya projekt beviljade!

posted in: Uncategorized | 0

Vid föreningens senaste styrelsemöte prioriterades tre projekt. 

Kvarteret K
Projektet vill utveckla området, Kvarteret K, i och omkring Museigården i Eksjö och har sin utgångspunkt i en förstudie som genomförts i dialogform med flera aktörer under 2016. Projektet vill stärka kvarterets attraktion, ta tillvara på ett unikt kulturarv och ge nya upplevelser till besökare.

Styrelsen beviljar projektet 642 500 kr och anser att projektet kommer hjälpa till att uppfylla Astrid Lindgrens Hembygds mål kring förädlandet av lokala resurser.

Samhälls- och bostadsutveckling i Berga
Genomprojektet vill Berga Samhällsförening ta tillvara på och utveckla befintliga lokala resurser och tillgångar i Berga samhälle som har utmärkta förutsättningar att erbjuda goda livs- och arbetsbetingelser och synliggöra dessa lokala förutsättningar för framtida bostadsbyggande. Man vill genom projektet ta fram en modell för bostadsbyggande i mindre tätorter på landsbygden ”Bergamodellen”, – en modell för hållbart och brukardrivet bostadsbyggande.

Projektet beviljas 742 763 kr med motivering ”projektet bidrar till att synliggöra möjligheter på landsbygden och vill ge förslag till modell för bostadsbyggande i mindre tätorter på landsbygden”. Projektet hjälper föreningen att uppfylla målet förädlandet av lokala resurser.

Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens hembygd
Syftet med projektet är att genom dialog och påverkan främja bättre och miljövänligare transporter för såväl människor som varor med järnvägen Nässjö-Oskarshamn. Projektet drivs av Astrid Lindgrens hembygd och är framtaget i nära dialog med våra sex finansiärskommuner.

Styrelsen beviljar projektet 894 409 kr, och är hittills det enda projekt som faller inom föreningens mål kring transportmöjligheter.