Tre nya beviljade projekt!

posted in: Uncategorized | 0

Astrid Lindgrens Hembygds styrelse, tillika LAG (Local action group), har vid senaste beslutsmötet den 21 november tagit beslut om att stödja följande projekt: Allt som sker 2.0, Odlingsakademien – odling som livsstil och Förtur-framgångsrik medflyttarservice

Allt som sker 2.0

Under 2017 och 2018 har Astrid Lindgrens Hembygd drivit de två systerprojekten ”Allt som sker” och ”Det Goda Evenemanget”. Projekten har inte bara uppfyllt alla sina mål (utveckling av kalendern, nya arrangörer, 25 med stöd genomförda Goda Evenemang, inspirationsträffar med mycket god uppslutning, studieresor, m m), utan har även visat att det finns ett stort intresse för en fortsättning. Under projektet tillkom cirka 70 nya arrangörer som marknadsför sina evenemang i kalender. Fortfarande tillkommer nya arrangörer och kalendern fylls allt mer med innehåll. Det finns nu en mängd upparbetade kontakter och en bred förankring i våra sex medlemskommuner. Vi har under projekttiden sett att inte bara föreningslivet använder kalendern för att jobba mer kommersiellt, även befintliga företag ser nyttan av att enkelt kunna utveckla sin verksamhet med nya evenemang, nå ut information och nå fler kunder. Hela kalendern skulle på sikt kunna drivas av ett företag eller samhällsaktör oberoende Astrid Lindgrens Hembygd. För att nå fram till en komplett kalender som är attraktiv att ta över av en sådan aktör återstår fortfarande en ordentlig marknadsföringsinsats samt ytterligare teknisk utveckling.

Syfte: Projektet syftar till ett ökat kultur- och föreningsliv på landsbygden genom att skapa fler evenemang och bidra till att synliggöra dem via den digitala plattformen Allt som sker. Projektet syftar också till att utveckla arrangörer, vilket ger en ökad entreprenörsutveckling i området.
Projektägare: Astrid Lindgrens Hembygd

Odlingsakademien- odling som livsstil

För att stärka bygdens resiliens så att bygden klarar de framtida utmaningarna och även fortsättningsvis kunna erbjuda ett gott liv i vårt område behöver vi sprida odlingskunskapen och förmågan att ta tillvara jorden och marken som en resurs, från villatomtens gräsmatta till större områden med åkermark. I Astrid Lindgrens Hembygds strategi för innevarande programperiod framgår bland annat att ”Förädlade och utvecklade lokala resurser ger försörjningsmöjligheter genom ett ökat utbud av tjänster och produkter inom besöksnäringen och inom de gröna näringarna. De gröna näringarna är viktiga för den lokala matproduktionen och tillvaratagandet av nya idéer för produktutveckling.” Grunden för de gröna näringarna är kunskap. I Odlingsakademien – odling som livsstil vill Astrid Lindgrens Hembygd genomföra flera odlingskurser i området för att erbjuda odlingsintresserade att få fördjupade kunskaper kring odling samt skapa en plattform för erfarenhetsutbyte. Projektet kommer också att omfatta inspiration, föreläsningar, studiebesök och matlagningskurser för att fånga upp och stärka odlingsintresset och öka förutsättningar för att tillvarata
råvarorna. Projektledaren kommer också att fånga upp befintliga och potentiella grönsaksodlare på kommersiell nivå och skapa arenor för produktutveckling, nätverk och försäljningskanaler.

Syfte: Syftet är att bidra till ett resilient samhälle genom att bygga beredskap för framtida livsmedelsproduktion. Genom människors kreativitet och entreprenörskap omvandlas kunskap till nya produkter och tjänster och skapar försörjning.
Projektägare: Astrid Lindgrens Hembygd

Förtur – Framgångsrik medflyttarservice

Svårigheter för företagen på landsbygden att rekrytera spetskompetens är vida känd. Då företagen ändå lyckas är ofta veckopendling alternativet. Detta är dock inte hållbart i längden om inte resten av familjen följer med och bosätter sig i närheten av arbetsplatsen. Att förmedla jobb och att snabbt få in medföljande familjemedlemmar i sociala nätverk är därför mycket viktigt för hela familjen och för arbetsgivaren. Den samlade erfarenheten är att medarbetare, vars familjer etablerat sig i kommunen i högre utsträckning väljer att stanna på arbetsplatsen. Det är alltså helt avgörande om en medföljande partner får jobb eller inte OCH att hela familjen kommer in i sociala sammanhang i den nya hemkommunen. För att en familj ska vilja flytta och bosätta sig på en ny plats krävs handpåläggning, personligt engagemang, kreativitet och uppfinningsrikedom.

Näringslivsbolaget Eksjö.nu vill underlätta för familjer att välja att bosätta sig i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner genom att förmedla jobb åt medflyttande partner och hitta sociala sammanhang på fritiden i samband med nyanställning inom näringsliv och offentlig sektor. Sökande vill också vidareutveckla ett befintligt webbaserat nyhetsbrev ”Brevet hemifrån” och bygga en digital funktion. Funktionen ska inkludera att efterfrågade nyckelkompetenser hos de medverkande kommunernas stora arbetsgivare kan skicka in sina familjemedlemmars cv, få kontakt med en projektledare som kan lotsa dem in det lokala föreningslivet och knyta kontakter med andra som också är eller kommer att bli nya invånare i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Den ideella sektorn engageras till nätverket genom att erbjudas möjlighet till stöd av projektledare för att utveckla sin verksamhet och inkludera nya invånare.

Syfte: Syftet med projektet är att underlätta för familjer att välja att bosätta sig i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner genom att förmedla jobb åt medflyttande partner och hitta sociala sammanhang på fritiden i samband med nyanställning inom näringsliv och offentlig sektor. Genom framtagande av nytt digitalt verktyg vill projektet rekrytera spetskompetenser till området för fortsatt hållbar näringslivsutveckling.
Projektägare: Näringslivsbolaget Eksjö.nu

Läs om alla projekt i projektdatabasen.