Astrid Lindgrens Hembygd delaktig i avhandling om resiliens

posted in: Uncategorized | 0
My Sellberg efter disputationen tillsammans med Hillevi Helmfrid . Fotograf: Pella Thiel

Inför en seminarieserie om resiliens 2014 fick Astrid Lindgrens Hembygd kontakt med en ung doktorand på Stockholm Resilience centre. Vid månadsskiftet disputerade My Sellberg, och erfarenheterna från Astrid Lindgrens Hembygd är en del av hennes avhandling.

Seminarieserien ingick i projektet Leader Lär lokalt, där Hillevi Helmfrid och Daniel Hägerby var projektledare. Totalt deltog 100 personer, som i workshopform tog fram styrkor och svagheter, hot och möjligheter utifrån perspektivet att minska sårbarheten i sina bygder och få en större förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar – det vill säga bli mer resilienta. Mottagandet av avhandlingen vid Stockholms universitet var översvallande positivt. – De seniora forskarna, opponenten och betygskommittén var imponerade av My Sellbergs moderna sätt att bedriva både praktiknära och djupt reflekterande forskning. Hon anses tillhöra den första generationen som på allvar jobbar transdisciplinärt, säger Hillevi Helmfrid, som var på plats vid disputationen.
Både hon och My Sellberg beskriver samarbetet som ett ömsesidigt lärande.

– Jag lärde mig också otroligt mycket av arbetet i Astrid Lindgrens Hembygd, både om grupprocessen och olika pedagogiska övningar som vi utvecklade tillsammans, dom använder jag fortfarande i andra sammanhang, berättar My och betonar att hon hos Astrid Lindgrens Hembygd lärde sig att hantera kopplingen mellan det lokala och det globala.

Hillevi Helmfrid menar att slutsatserna i avhandlingen och den kunskap som byggdes upp under seminarierna innebär att det nu finns en potential att ta ner komplex vetenskaplig förståelse till ett konkret lokalt planeringssammanhang. – Arbetssättet är inte bara användbart för bygder utan också för kommunal planering, naturresursförvaltning och livsmedelsförsörjning, säger hon.

Ett av seminarierna hölls i Kristdala och var en del av arbetet med den lokala utvecklingsplanen. Efter seminariet bildade några av de som deltog en hållberhetsgrupp. – Gruppen har gjort att entusiasm o kunskap lever kvar och senast häromdagen talade vi om hur det skulle vara om Kristdalabygden kunde komma på kartan som den första självförsörjande bygden – på energi, mat och lokala hantverkare, säger Monica Andersson, Bråbygdens föräldrakooperativ förskola och fritids, och berättar att även föräldrakooperativets odlingsprojekt hämtat inspiration från seminariet.
Den lokala utvecklingsplanen har också varit ett viktigt verktyg för bland annat Kristdala samhällsförening, som i dagarna utnämndes till Årets lokala utvecklingsgrupp av Hela Sverige ska leva!
– Alla projekt har mål att uppfylla, men det är lika intressant att se långsiktiga resultat av våra projekt. Vi är stolta över att vara en del av My Sellbergs disputation och väldigt glada över den positiva och hållbara utveckling som Astrid Lindgrens Hembygd kunnat bidra till i Kristdalabygden, säger verksamhetsledare Johanna Stejdahl.

I dagarna prioriterade föreningen Astrid Lindgrens Hembygd ett hållbarhetsprojekt som handlar om att öka resiliensen kring livsmedelsförsörjning: Odlingsakademien – odling som livsstil (se separat nyhet).

Svensk sammanfattning avhandling_MY_SELLBERG_resiliens

Bifogat finns en kort sammanfattning av My Sellbergs avhandling. Länk till en film om resiliensbegreppet med My Sellbergs: https://www.youtube.com/watch?v=RRvD_D4QON8

Vad betyder resiliens?
Resiliens är motsatsen till sårbarhet För att kunna skapa en hållbar utveckling i en föränderlig och globalt sammankopplad omvärld, måste vi kunna hantera olika påfrestningar på längre sikt och fortfarande vidareutvecklas. Resiliens handlar om att minska störningar och att kunna stå emot dem, men också om att anpassa sig till nya förutsättningar.

ASTRID LINDGRENS HEMBYGD arbetar med landsbygdsutveckling inom ramen för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Under programperioden fram till 2020 finns nästan 30 miljoner i projektmedel att söka för utvecklingsprojekt i området. Leaderområdet omfattas av Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfreds, Högsby och Oskarshamns kommuner. För att bli ett prioriterat utvecklingsprojekt, och därmed få projektstöd, krävs att projektet faller inom något av Astrid Lindgrens Hembygds insatsmål: utvecklat föreningsliv, digital närvaro, förädlade lokala resurser och transportmöjligheter. Dessutom måste projekten genomsyras av hållbarhet och jämställdhet och får gärna bidra till mångfald och ungas delaktighet. Projekten ska också samarbeta med flera aktörer, enligt leadermetoden. Alla projekt ska tillsammans leda till folkhälsa och entreprenörsanda i området.