Bakgrund: Begreppet Smart villages har införts av det Europeiska landsbygdsnätverket, ENRD och har använts flitigt de senaste åren. Astrid Lindgrens Hembygd har under innevarande programperiod följt det arbete som påbörjats, särskilt med tanke att konceptet har många likheter med leadermetoden och det arbete som gjorts med lokala utvecklingsplaner runtom i leaderområdet i föregående programperiod (2008–2014). Astrid Lindgrens Hembygd vill stå rustad inför nästa programperiod (2021–2027) för en fortsatt smart och framgångsrik landsbygdsutveckling, varför vi är intresserade av att lära oss mer om konceptet. Fokus handlar om att utgå från de tillgångar som finns i en bygd och därifrån utveckla smarta lösningar för en hållbar utveckling. I december 2019 startade Europeiska kommissionen (GD AGRI) projektet Smart Rural 21, som ska pågå 2,5 år och där det övergripande målet är att främja och inspirera byar att utveckla och genomföra smarta bystrategier. Vidare är målet att informera och påverka beslutsfattare att hitta sätt att stödja utvecklingen av bygden. En utlysning gjordes i Europa där byar/bygder kunde ansöka om att ingå i projektet. Av de många som sökte valdes 17 europeiska bygder ut att ingå i projektet. I Sverige beviljades byn Vuollerim att ingå i projektet. Eftersom det blev ett så pass stort intresse bestämdes dock att samtliga bygder som ansökt om att ingå, erbjuds ingå i ett större nätverk för erfarenhetsutbyte. Flisby, i Astrid Lindgrens Hembygd, är en av dessa bygder. Vi vill med denna pilotstudie därför, tillsammans med de lokala grupperna, studera Flisby som bygd, för att lära oss mer om konceptet och synliggöra detsamma.

Syfte: Syftet är att samla in kunskaper och erfarenhet om hur en bygd kan bli smart och resilient genom att utforska frågorna; Vad kan vi hitta för smarta lösningar lokalt som ger bäring till en såväl lokal som global hållbar utveckling? Vilka samarbeten krävs? Hur kan en bygd agera nu för att framtida generationer ska kunna och vilja bo och verka i bygden?

Aktiviteter: En projektledare arbetar med pilotstudien. I arbetet ingår bl a omvärldsbevakning, mobilisera engagemang, dialoger med lokala grupper, kommuner och regionala organisationer, sammanställning och dokumentation. I arbetet ingår också att planera och genomföra en kunskapsdag. Syftet med den är att öka kunskapen om hur bygden kan bli mer resilient och hur man tillsammans kan driva en hållbar utveckling av bygden utifrån de kvalitéer och styrkor som finns.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin och målet Förädlandet av lokala resurser, då pilotstudien handlar om utveckling av en bygd utifrån ett lokalekonomiskt perspektiv. Projektet vill ta reda på hur en bygd, med dess företag och organisationer, kan utvecklas ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt hållbart. Insatsen inkluderar omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning som ger nytta till många.

Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, där många parter samverkar och Astrid Lindgrens Hembygds horisontella mål om hållbarhet, jämställdhet och ungas delaktighet genomsyrar projektet.

Mål: Målet är att skapa och mobilisera ett lokalt engagemang för bygdeutveckling, utforska smarta lösningar; medskapande och samarbeten, resurser och kompetenser som krävs för att utveckla en smart bygd. Vi vill genom projektet få bättre kunskap om vad en bygd konkret behöver för att bli resilienta och smarta, nu och i framtiden, lokalt och globalt.

Projektet finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Projektet pågår under 2021 och för mer information kontakta leaderkontoret via info@alhembygd.se