Vision Älö år 2061

Projektet är ett delprojekt.

I projektet ska genomlysningen av möjlig utveckling av byn ske via två ingångar.

Dels fokusering på hur planering av ny bebyggelse kan medverka till att bevara det småskaliga jordbruket och hur landsbygden ska kunna få en attraktiv karaktär för de som önskar bo på annat vis än i staden eller villaförorten.

Dels se hur en styrd utveckling av byn kan ske med beaktande av naturresursförvaltning och konflikten mellan bevarande och nyttjande av kulturmarker och dess mångfald.
Genomlysningen ska göras av två studenter genom djupintervjuer med invånare i byn samt genom inhämtade kunskaper på högskolenivå i ämnen som fysisk planering och landsbygdsutveckling

Resultat
Genom projektet har byns invånare fått insikt i vilka utvecklingsalternativ som är möjliga för byns framtid.

Detta har inneburit att en plattform har skapats för att tillsammans kunna påverka och aktivt delta i byns framtida utveckling.

Mål

Förslag på möjliga utvecklingsscenarier för Älö by de närmaste 25-50 åren.

Vision Älö år 2061

Projektperiod
2011-04-01 – 2012-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/43
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Älö
Projektägare
Byastämman Älö