Utvecklingscheckar

Projektet är ett paraplyprojekt där idébärare kan bli beviljad max 20 000 kronor

Utvecklingschecken ska stimulera goda idéer som kan leda till större projekt/initiativ i Astrid Lindgrens hembygd och som ligger i linje med leaderstrategins tema ”Landsbygdsutveckling för lokal initiativkraft och entreprenörskap med sikte mot hållbar utveckling”.

LAG-gruppen har uppmärksammat att många idébärare behöver utveckla sin idé, göra ett förarbete och/eller förstudie för att skapa grund för en tänkt större projektidé.

Det finns också ett behov av att kunna ge snabbare respons och snabbare beslut än vad som många gånger är möjligt vid volymmässigt större ansökningar.

Utvecklingscheckar kan också beviljas till satsningar som innebär utveckling av affärsidéer. Dessa får då inte ges till enskilda företag.

Resultat
95 stycken checkar har slutredovisats. Cirka 20 stycken till har beviljats men dragits tillbaka av olika anledningar av sökande själv. Checkarna har varit ett bra verktyg för de projekten som inte har behov av så stora pengar. Ofta har det varit förstudier eller insatser för korta och avgränsade projekt. Checkarna har också blivit ett kännetecken för föreningen hos många invånare i området. Inriktningen för checkarna har varit många olika. Samtliga beskrivs i egna slutrapporter. Nämnas kan förstudier för bredband och olika ungdomssatsningar.

Mål

Syftet är att stimulera goda idéer så att nya goda initiativ i leaderplanens anda kan växa fram ge möjlighet till kvalitetssäkring av blivande projekt och affärsutveckling stärka möjligheterna att nå målsättningarna/uppfylla planens indikatorer inom insatsområdena Framtidsforum, Långsiktig entreprenörskapsutveckling och Småskalig företags- och näringslivsutveckling.

Målgrupp

Samma målgrupp som för föreningens leaderstrategi, dvs vuxna och unga och organisationer som kan bidra till att planens målsättningar uppfylls.

 

Utvecklingscheckar

Projektperiod
2009-01-21 – 2010-01-21
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205
Temaområden
Framtidsforum, Långsiktig entreprenörskapsutveckling, Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd