Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd 2.0

Astrid Lindgrens Hembygd vill genom insatsen ”Transporter i Astrid Lindgrens Hembygd 2.0” fortsätta sitt utvecklingsarbete som idag redan påbörjats genom det LAG-ägda projektet ”Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd” jnr: 2016-6570. Insatsen blir en direkt fortsättning på det första projektet, men kommer inkludera nya mål och aktiviteter. Astrid Lindgrens Hembygd har i sin utvecklingsstrategi utpekat just transportmöjligheter som ett insatsområde. Projektet vill, tillsammans med företrädare för kommunerna, länstrafikbolagen och regionhuvudmännen i de båda länen fortsätta dialogen om utvecklandet av transportmöjligheterna med tåg i området. Fokus ligger på järnvägen Nässjö-Oskarshamn, men även kopplingar till tågtrafiken efter Stångådalsbanan, Kalmar-Linköping, är viktigt för projektet. Projektet vill arbeta för trafikering med persontrafik året runt i det längre perspektivet mot 2025-2035 med kopplingar till den lokala och regionala busstrafiken, arbeta med förutsättningar för utvecklad godstrafik när den nya kombiterminalen i Oskarshamn tagits i bruk 2021 – vilket redan påbörjats genom det LAG-ägda projektet ”Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd” jnr: 2016-6570 .

Syfte: Syftet med projektet är att främja bättre och miljövänligare transporter för såväl människor som varor med järnvägen Nässjö – Oskarshamn samt anslutande buss- och tågförbindelser.

Aktiviteter: I projektet ska trafikkonsulter arbeta med framtagande och förankring av förslag till målbilder och trafikeringsförslag. I projektet ingår också projektledning samt styrgruppsarbete för vidare arbete med överläggningar samt förankring och spridning i hela leaderområdet. Två seminarier samt en studieresa ska arrangeras, informations- och marknadsföringsinsatser samt en omvärldsanalys ingår även i aktiviteterna. Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin samt målet om utvecklade Transportmöjligheter. Projektet ska arbeta för återupptagen persontågstrafik samt utvecklandet av godstågstrafiken i området, vilket rimmar väl med utvecklingsstrategins mål om fler anpassade transportmöjligheter.

Mål

Ta fram trafikeringsförslag till återupptagen persontågtrafik under hela året på längre sikt.

Sammanfatta förutsättningar för utvecklad godstrafik på järnvägen Nässjö – Oskarshamn.

Projektet drivs av Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd med finansiering av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd 2.0

Projektperiod
2019-01-01 – 2020-12-31
Status
Pågående
Diarienummer
jnr: 2019-297
Temaområden
Transportmöjligheter
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd