Utveckling av BioSep2

Utveckling av BioSep2, ett källsorterande avloppssystem med fokus på cirkulär näringsekonomi.

Bakgrund till projektansökan: I Sverige och Europa finns ett stort antal undermåliga enskilda avlopp vilket leder till övergödning och andra problem i hav, sjöar och vattendrag. Till viss del kan dessa problem lösas genom slamavskiljning och infiltration eller med s k minireningsverk. Dessa metoder löser dock inte ett av vår tids största ekologiska problem, nämligen näringsläckaget från jordbruksmark till hav, vilken beror på att de näringsämnen som lämnar marken med livsmedel inte återbördas, på det sätt som är brukligt med djurfoder. Med BioSep2-systemet kan näringsämnena återföras eftersom de fångas upp via filtrering genom ett biokolsfilter vilket komposteras till biokompost för att bryta ned eventuella skadliga mikroorganismer. AKEMA AB vill med sin projektansökan få möjlighet att ta fram ett helt nytt innovativt avloppssystem. Arbetet kommer ske i samverkan med bland andra Linnéuniversitetet, SLU och Biokolsföreningen.

Syfte: Projektets syfte är att utveckla ett kretsloppsanpassat system för enskilda avlopp; BioSep2-systemet. Med detta system kan näringsämnena återföras eftersom de fångas upp via filtrering genom ett biokolsfilter vilket komposteras till biokompost för att bryta ned eventuella skadliga mikroorganismer.

Aktiviteter: I projektet ingår projektledning, där bl a tillverkning och konstruktion av BioSep2, installation, provtagning, utvärdering och produktlansering ska genomföras.

LAG:s beslut med motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet ryms i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin och målet Förädlandet av lokala resurser. Projektets syfte är att skapa ett helt nytt kretsloppsanpassat avloppssystem med fokus på cirkulär näringsekonomi, vilket rimmar väl med Astrid Lindgrens Hembygds mål inom ekologisk hållbarhet. Projektet leder till nyskapande av minst en ny produkt och bidrar till att minst ett företag stärks i området och kan leda till nya bestående arbetstillfällen.

Mål

Målet är att ha utvecklat ett fungerande kretsloppsanpassat avloppssystem med fokus på cirkulär näringsekonomi som är ekonomiskt attraktiv, användarvänligt och robust.

 

Utveckling av BioSep2

Projektperiod
2018-01-01 – 2019-12-31
Status
Pågående
Diarienummer
jnr: 2018-859
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Hultsfred kommun
Projektägare
AKEMA AB