Tidning om barns och ungas rättigheter

Projektet är ett delprojekt.

Folkhögskolan i Vimmerby har en Barnrätts kurs på sitt utbildningsprogram. Eleverna på denna kurs genomför praktik o fältstudier i Bolivia i organisationer som arbetar för och med barn/ungas situation. Som ett led i denna praktik ska eleverna sammanställa en tidning om sin praktik och barns rättigheter. Tidningen ska spridas nationellt men ska också via en informationsturné spridas till hög- respektive gymnasieskolor i Hultsfred och Vimmerby.

Resultat
Vi har gjort en sammanställning av information gällande barnkonventionen och skrivit artiklar om barn och ungas situation i Bolivia
Layoutarbete och tryckning av tidning
Framtagande av pedagogiskt material kopplat till tidningen Inom projektet har projektgruppen genomfört informationsmöten/utbildningar för ungdomsgrupper, på bibliotek, för studieförbund, lokalgrupper Rädda Barnen, i det arbetet hr tidningen och det pedagogiska materialet använts för att öka kunskapen om barnkonventionen allmänt och barn och ungas situation i världen specifikt.

Mål

Syfte och mål

Syftet är att skapa ett metodmaterial som ska fungera som diskussionsunderlag vid möten med unga för att öka kunskapen om barns situation i andra länder och generellt om barnkonventionen

Målgrupp

Huvudmålgrupp är unga men också vuxna i föreningar och organisationer.

Tidning om barns och ungas rättigheter

Projektperiod
2009-09-23 – 2010-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/14
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Vimmerby Folkhögskola