Sands Trädgård

Projektet är ett delprojekt.

I Gästgivarhagen i Vimmerby har tidigare funnits en trädgårdsodling som benämndes Sands trädgård. Denna är i dag igenvuxen och förfallen. I utvecklingen av detta område finns det många positiva värden; pedagogiska, kulturella och inte minst integrerande. Det sistnämnda med tanke på de nysvenskar, flyktingar och invandrare, som studerar på Vimmerby Lärcenter.
En annan positiv aspekt är det geografiska läget, cirka två hundra meter från Vimmerby Lärcenter. Denna plats skulle kunna bli Vimmerby Lärcenters utomhuspedagogiska centrum. Tanken är att på nytt odla upp Sands Trädgård och iordningsställa området i det skick det en gång var. Plantering och skötsel kommer att utföras av studerande vid Vimmerby Lärcenter i samarbete med Vimmerby hembygdsförening.

Resultat
Platsen är iordningställd och den är brukbar. Genom att förlägga vissa delar av arbetsorientering för invandrare och flyktingar i Sands Trädgård har vi uppnått vårt mål att starta processen med att överbygga språkliga och kulturella barriärer. Vi vårdar platsen tillsammans, men tyvärr har det blivit lite skadegörelse eftersom platsen har blivit mer lättillgänglig och synlig.
Inga nya grupper har kommit i kontakt med hembygdsföreningen.

Mål

Syfte och mål

– att iordningställa platsen och göra den brukbar arbetar vi tillsammans och har ett gemensamt mål. Detta ska överbrygga både språkliga och kulturella barriärer.

– att vårda platsen ska känslan av tillhörighet öka.

– att fler personer rör sig i Gästgivarehagen minskar risken för skadegörelse.

– att nya kontakter och nya nätverk skapas ökar engagemanget inom Vimmerby hembygdförening.

– att nya grupper kommer i kontakt med Vimmerby hembygdsförening ökar antalet medlemmar.

Sands Trädgård

Projektperiod
2010-03-15 – 2010-08-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/17
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Vimmerby Lärcenter
Kontaktpersoner
Gunilla Jansson
0492-76 94 14
gunilla.jansson@vimmerby.se
Mats Lundberg
0492-76 93 54
mats.lundberg@vimmerby.se