Samhälls- och bostadsutveckling i Berga

Syftet med projektet är att ta fram en modell för bostadsbyggande i mindre tätorter på landsbygden, en s k ”Bergamodell”. Idag råder brist på lägenheter och villor i samhället för såväl unga, barnfamiljer, medelålders och äldre. Därför vill projektet, med befintliga lokala resurser och service i form av mark- och naturområden, infrastruktur, affärer, kultur- och föreningsliv mm, skapa förutsättningar för överlevnad och utveckling av en boendemiljö med hållbarhetsprofil.

Aktiviteter: I projektet ingår arkitekttjänster för framtagandet av Bergamodellen, där Lövhälläng och Stationsgatan ingår. I arkitekttjänster ingår bland annat planutveckling, bebyggelsetypologier och kommunikation. Vidare ingår aktiviteter för framtagandet av marknadsföringsmaterial samt SWOT-analys.

Bakgrund: Under åren 2012-2014 gemfördes länsprojektet Service skapar tillväxt – mindre tätorter med utvecklingspotential i Kalmar län – av Regionförbundet, länsstyrelsen m fl. Berga var en av de orter som pekades ut som satsningsort. Berga samhällsförening vill nu gå vidare med ett större bostadsutvecklingsprojekt som ett led i strävan att få invånare att bo kvar samt få nya familjer att flytta till samhället. Sökande vill ta tillvara på och utveckla befintliga lokala resurser och tillgångar i Berga samhälle som har utmärkta förutsättningar att erbjuda goda livs- och arbetsbetingelser och synliggöra dessa lokala förutsättningar för framtida bostadsbyggande i Berga. Berga samhällsförening vill peka ut en alternativ riktning till den polariserade bostadsmarknad, vilken är en del av urbaniseringen. De vill skapa ett forum och en plats för hållbart och brukardrivet bostadsbyggande – BERGAMODELLEN- som en mötesplats mellan tillverkare, byggare och bostadssökande för att tillgängliggöra och inspirera. Projektet vill ta fram förslag till hur samhället och kommunen på ett praktiskt och konkret sätt kan stödja en hållbar, småskalig och långsiktig fastighetsutveckling som verkar lokalt.

Mål

Ett förslag till modell för bostadsbyggande i mindre tätorter på landsbygden, ”Bergamodellen” tas fram. Producera marknadsförningsmaterial om nya boendemöjligheter i Berga som sprids till presumtiva samt befintliga invånare i Berga och kommunen samt minst till tre fastighets- och byggföretag. Projektet ska också genomföra minst fyra större möten/arrangemang för information, samråd och marknadsföring av projektet.

Samhälls- och bostadsutveckling i Berga

Projektperiod
2017-03-14 – 2018-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
Jnr 2017-1241
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Högsby kommun
Projektägare
Berga samhällsförening