Paraplyprojekt – Attraktiv landsbygd

Bakgrund: Astrid Lindgrens Hembygd har under 2019 drivit tre paraplyprojekt med olika tema. Efterfrågan på leadercheckarna har varit stor och utfallet lyckat. Vi har beviljat samtliga delaktiviteter i respektive paraplyprojekt, vilka ska slutredovisas under senhösten 2019. LAG har med denna bakgrund tagit beslut om att sjösätta ytterligare paraplyprojekt till 2020, som rimmar väl med utvecklingsstrategins mål. Paraplyprojektet Attraktiv landsbygd blir således en fortsättning på denna satsning, men med ett nytt tema. Projektet riktar sig mot föreningar, organisationer och företag i samverkan som vill synliggöra och utveckla landsbygdens värden. Vi vill genom projektet stödja utvecklingsidéer som visar på entreprenörskap och som utveckla lokala produkter och tjänster. Detta kan ske genom initiativ såsom ren produkt- och tjänsteutveckling (t ex paketering av besöksmål). Vi vill också stödja initiativ som syftar till att marknadsföra landsbygdens värden, vilket kan synliggöras i marknadsföring i t ex digitala kampanjer och evenemangsutveckling. Även kompetensutveckling som syftar till en ökad attraktivitet i en bygd är av intresse. Astrid Lindgrens Hembygd vill att delaktiviteterna ska främja sysselsättning och hållbar entreprenörsutveckling på landsbygden. I projektet har målgruppen möjlighet att söka upp till 40 000 kronor.

Syfte: Syftet med projektet är att skapa möjligheter för stödmottagarna att bidra till långsiktig och hållbar utveckling av sin bygd. Genom ett ökat utbud av hållbara aktiviteter, produkter och tjänster främjar vi besöksnäringen och bidrar vi till ett starkare lokalsamhälle med en attraktiv livsmiljö.

Aktiviteter: Minst tio delaktiviteter genomförs i enlighet med mål och syfte med projektet.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet Paraplyprojekt – Attraktiv landsbygd faller väl in i utvecklingsstrategin insatsområde Den lokala ekonomin och insatsmålet Förädlade lokala resurser. Projektet kommer leda till att en rad delaktiviteter genomförs av externa stödmottagare, vilka får möjlighet att förverkliga sina utvecklingsidéer. Projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, där projektets deltagare genom stödprojektets nätverksträff får nytta av gemensamt nätverkande och erfarenhetsutbyte. Nyttan tillfaller många och projektet uppfyller grundvillkoren.

Stödprojekt till paraplyprojekt Attraktiv landsbygd och paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0, journalnummer 2019-3815

Stödprojektet (jnr 2019-3815) är ett projekt som Astrid Lindgrens Hembygd beviljats projektstöd för för att kunna genomföra paraplyprojekt Entreprenörskap 2.0 och paraplyprojekt Attraktiv landsbygd och bevilja leadercheckar. I projektet ingår personalkostnader, kostnader för LAG samt kostnader för att genomföra nätverksträff/workshop med tema hållbarhet för alla stödmottagare.

Paraplyprojekt Attraktiv landsbygd med tillhörande stödprojekt finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  

Mål

Mål: Minst tio stödmottagare ska ha genomfört sina respektive delaktiviteter och fått stöd för att utveckla sin idé inom attraktiv landsbygd.

Paraplyprojekt – Attraktiv landsbygd

Projektperiod
2020-01-01
Status
Pågående
Diarienummer
Jnr: 2019-3806
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd