Odlingsakademien- odling som livsstil

För att stärka bygdens resiliens så att bygden klarar de framtida utmaningarna och även fortsättningsvis kunna erbjuda ett gott liv i vårt område behöver vi sprida odlingskunskapen och förmågan att ta tillvara jorden och marken som en resurs, från villatomtens gräsmatta till större områden med åkermark. I Astrid Lindgrens Hembygds strategi för innevarande programperiod framgår bland annat att ”Förädlade och utvecklade lokala resurser ger försörjningsmöjligheter genom ett ökat utbud av tjänster och produkter inom besöksnäringen och inom de gröna näringarna. De gröna näringarna är viktiga för den lokala matproduktionen och tillvaratagandet av nya idéer för produktutveckling.” Grunden för de gröna näringarna är kunskap. I Odlingsakademien – odling som livsstil vill Astrid Lindgrens Hembygd genomföra flera odlingskurser i området för att erbjuda odlingsintresserade att få fördjupade kunskaper kring odling samt skapa en plattform för erfarenhetsutbyte. Projektet kommer också att omfatta inspiration, föreläsningar, studiebesök och matlagningskurser för att fånga upp och stärka odlingsintresset och öka förutsättningar för att tillvarata
råvarorna. Projektledaren kommer också att fånga upp befintliga och potentiella grönsaksodlare på kommersiell nivå och skapa arenor för produktutveckling, nätverk och försäljningskanaler.

Syfte: Syftet är att bidra till ett resilient samhälle genom att bygga beredskap för framtida livsmedelsproduktion. Genom människors kreativitet och entreprenörskap omvandlas kunskap till nya produkter och tjänster och skapar försörjning.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin och målet Förädlandet av lokala resurser. Projektet vill främja entreprenörskap kopplat till odling, öka kunskapen om odling och en hållbar livsstil, vilket överensstämmer med utvecklingsstrategins övergripande mål. Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, där fler parter samverkar och nyttan tillfaller många.  Projektet uppfyller grundvillkoren och genomsyras av mål inom hållbarhet och jämställdhet.

Projektet drivs av Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd med finansiering av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Mål

Projektets mål är att genomföra en rad kompetenshöjande insatser, såsom odlingskurser, studieresor och föreläsningar för en ökad medvetenhet och kunskap om hållbar odling. Projektet ska också medverka till gemensamma odlingar i odlingstunnel.

Odlingsakademien- odling som livsstil

Projektperiod
2019-01-01 – 2020-10-30
Status
Pågående
Diarienummer
jnr: 2018-4046
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd