Mötesplats Ceos

Projektet vill undersöka möjligheterna för att bygga en ny möteslokal för föreningen Vimmerby IF. Föreningens ansvar har vuxit de senaste åren, med bland annat stora satsningar inom sociala projekt med bl a aktiviteter för en ökad integration, varför nuvarande lokal inte är ändamålsenlig. Den nya möteslokalen behövs för att bedriva föreningsverksamheten och ses som en förutsättning för att på ett hållbart sätt föra den sociala verksamheten in i ordinarie drift.

Aktiviteter: Projektet består i att ta fram en förstudie som ska undersöka möjligheterna för en framtida byggnation. Inom ramen av projektet ingår bl a projektering och ett inledande arbete med framtida samarbetspartners.

LAG:s beslut med motivering: Astrid Lindgrens Hembygd stödjer Vimmerby IFs projekt Mötesplats Ceos, då projektets mål stämmer väl överens med utvecklingsstrategin. Projektet syfte med att på sikt kunna etablera en ny Mötesplats Ceos bidrar till ett utvecklat föreningsliv. En ny mötesplats för föreningen skulle säkra det arbete som görs i föreningen, såsom t ex integrationssatsningarna. Föreningen arbetar aktivt med ungas delaktighet och en jämställd verksamhet, där mångfalden är central. Verksamheten bidrar också till en ökad folkhälsa, vilket är ett av utvecklingsstrategins övergripande mål. Projektet kommer genomföras på ett leadermässigt sätt, där olika aktörer ingår i arbetet. Ansökan uppfyller grundvillkoren.

 

Mål

Mål: Målet för Vimmerby IF är att undersöka möjligheterna att bygga en egen och ny möteslokal vid Ceosvallen i Vimmerby.

Mötesplats Ceos

Projektperiod
2016-05-09 – 2019-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
Journalnummer 2013-3601
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Vimmerby IF