Marknadsundersökning grön rehab/omsorg

Ett samarbetsprojekt mellan leaderområden och LRF Jönköping som syftar till att undersöka affärsmöjligheter för entreprenörer inom sektorn grön omsorg/rehab. Målet med projektet är att klargöra kund/marknadsmöjligheter samt betalningsvilja och erhålla en kravspecifikation och samarbets-möjligheter gällande privata initiativ inom denna sektor. Resultaten ska möjliggöra och klargöra villkoren inför vidare satsningar bland entreprenörer ocha andra aktörer. LRF Jönköping är utförare och samarbets-partner i projektet. Leaderorganisationerna deltar också aktivt i genomförandet.

Resultat
Genom kartläggningen kan konstateras att det finns behov av Grön omsorg för olika grupper av människor och att det finns en tydlig kund i form av kommunerna. Kartlagda kommuner säger sig vara positiva till idén som helhet och ser gärna att landsbygdsföretag, som vill driva Grön omsorg, presenterar ett färdigt koncept som politiker och tjänstemän sedan kan ta ställning till och arbeta vidare med.

Detta med förbehållet att generellt bör kostanden inte överstiga kommunens egen budget för liknande verksamhet.

Den nya lagen om valfrihetssystem (LOV), som gick igenom 1 januari i år, ska göra det lättare för omsorgstagaren att själv välja utförare av stöd- och omsorgstjänster. Lagen förenklar också processen för små företag och idéburna organisationer som vill driva verksamheter inom området.

Dessutom ska den fungera som ett verktyg för kommuner som vill konkurrenspröva verksamhet som drivs i egen regi för att överlåta valet av utförare till just brukarna.

Antalet omsorgstagare som kan komma ifråga för gårdarna varierar kraftigt beroende på kommunernas storlek. En lösning för att kunna tillgodose behov av Grön omsorg och skapa ett kundunderlag, kan vara att flera små kommuner köper platser från samma närliggande entreprenör.

Representanter för tillfrågade handikapp organisationer är mycket positiva till upplägget och vill gärna vara med vid fortsatta diskussioner med kommunerna. De erbjuder dessutom sin sakkunskap, om så önskas, när företagaren utformar sitt koncept.

Däremot finns det ingen betalande kund för Grön rehabilitering. Landstingets resurser kommer endast att läggas på medicinsk rehabilitering, sjukgymnastik och olika former av psykiatrisk behandlingsterapi.

Kraven på evidens är mycket tydliga vad gäller rehabilitering dvs. att det måste finnas ett starkt vetenskapligt stöd för effekten av insatsen.

,

Mål

Att få en realistisk bild av vilka kunderna i regionerna är som kan vara köpare av produkter, koncept och erbjudanden från företagare inom vård och omsorg som kombinerar sina verksamheter med natur, djur och miljö.

Att få en uppfattning om vilka målgrupper som kan vara mest lämpade att samarbeta med tex psykiatrin, äldrevård, rehabilitering inom utmattningsdepression eller annan rehab.

Marknadsundersökning grön rehab/omsorg

Projektperiod
2008-09-17 – 2009-03-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-200
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Nässjö, Tranås, Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd
Kontaktpersoner
Eva Engstsröm
Jacob Käll
0492-188 97
jacob@astridlindgrenshembygd.se