Lokalt entreprenörskap i ny regi

Sökandes beskrivning av bakgrund till projektet: Sveriges företagare är näst äldst i Europa enligt Swedbanks undersökning som bygger på statistik från Eurostat. I Småland är läget extra allvarligt, vilket går att läsa i Företagarnas rapport, ”Ägar- och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut”. Drygt 4 av 10 företagsledare i Sverige är 55 år eller äldre och 1/6 är 65 år eller äldre. Kalmar och Kronobergs län ligger i ”topp” i landet med 20 respektive 22 % av företagarna över 65 år. Vart sjätte företag ser ett ägarskifte som troligt inom 5 år och vart fjärde inom 10 år. Sedan 1990 har fyra av fem jobb skapats i småföretagen och idag sysselsätter de nästan 2 miljoner personer. Många företag riskerar nu att ”pensioneras” tillsammans med sin ägare. Ofta saknas släktingar/intressenter som vill eller kan köpa företaget och risken är stor att en entreprenörs engagemang, kontakter och livsverk som byggts upp går till spillo. Detta vill vi i Coompanion ändra på! Det finns ett alternativ som prövas allt för sällan – nämligen att medarbetarna driver företaget vidare i kooperativ form. Detta är vanligt i många andra länder, men inte i Sverige. Coompanion ser möjligheter i att sprida kunskap och ge företagsledningar som står inför ett beslut om ägarskifte, verktyg för att kunna överlåta/sälja sina verksamheter till sin personal. Detta sker parallellt med att personal får stöd och kompetensutveckling i vad det innebär att omorganisera det företag de jobbar på till ett medarbetarägt företag. Själva modellen är i grunden ett kooperativt ägande där de anställda, på lika villkor och med lika ansvar, köper företaget och driver det vidare.

Syfte: Det övergripande syftet med projektet är att bevara företag och arbetstillfällen som riskerar att försvinna till följd av ägarskiftesutmaningen. Vidare syftar projektet till att hitta lösningar på ägarskiften och synliggöra att medarbetarövertagande kan vara ett alternativ. En arbetsplats/företag som ägs av sina medarbetare tenderar att stanna kvar i sin bygd och bli en tydlig del av lokalsamhället, vilket skapar en kapacitetshöjning i bygden. Där finns goda förutsättningar för att satsningen på sikt leder till ökad innovation och tillväxt.

Aktiviteter:  En projektledare arbetar bl a med tydliggörandet av innovativa organisationsformer och finansieringsupplägg, utveckla stödstrukturer och stödsystem för hållbara samverkansformer i företagandet, designa en utbildningsmodell med processverktyg, informations- inspirations- och kunskapshöjande insatser för synliggöra medarbetarägande som ett innovativt alternativ.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin och målet Förädlandet av lokala resurser, då projektet handlar om utveckling av befintligt företagande och entreprenörskap på landsbygden genom nya innovativa grepp. Företag och arbetstillfällen riskerar att försvinna till följd av ägarskiftesutmaningen och projektet vill synliggöra och arbeta för att medarbetarövertagande kan vara ett alternativ.

Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, där många parter samverkar och nyttan tillfaller många. Astrid Lindgrens Hembygds horisontella mål om hållbarhet, jämställdhet och mångfald genomsyrar projektet.

Mål

Mål: Projektet har som mål att nå ca 50 personer genom entreprenörsfrämjande aktiviteter, ca 20 personer får rådgivning och coachning om ägarskifte, ca 4 företag går vidare till rådgivning i en ägarskiftesprocess, ca 2 företag av dem som går vidare skapar kontakter om finansiering, ca 10 personer genomgår en djupare kompetenshöjande insats.

2 ägarskiftesprocesser inleds varav minst 1 med syftet att skapa ett medarbetarövertagande.

Lokalt entreprenörskap i ny regi

Projektperiod
2020-09-24 – 2023-02-28
Status
Pågående
Diarienummer
jnr: 2020–1780
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Coompanion Kalmar län