Lokala utvecklingsplaner i Kristdala- och Bockarabygden

Bakgrund: Kommunbygderådet Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn har under flera år arbetat med en lokal utvecklingsplan i Kristdalabygden som gäller 2014-2020 och under 2017 togs en utvecklingsplan fram för Bockarabygden 2017-2025. Ideellt arbete har legat till grund för framtagandet av de lokala utvecklingsplanerna och nu vill man komma igång med etapp 1.0 i Bockarabygden. För Kristdalabygden så krävs en nystart, 2.0 för att driva igenom den återstående delen av den lokala utvecklingsplanen. Projektets fokus kommer att ligga på destinationsutveckling där projektet vill samverka för en ökad attraktivitet i bygden. I projektet ingår satsningar som är kopplat till tre teman: bo, arbete och fritid. Studieförbundet Vuxenskolan vill genom projektet samarbete med det lokala föreningslivet, näringslivet, bygdernas respektive invånare, kommunen och regionala instanser stimulera den lokala utvecklingen.

Syfte: Projektet vill synliggöra och ta tillvara landsbygdens värden och öka attraktiviteten i Kristdala-och Bockarabygden. Projektet vill genom de planerade aktiviteterna skapa förbättrade förutsättningar för lokal utveckling.

Aktiviteter: I projektet ingår en rad ”förstudier” som syftar till att få fördjupad kunskap om: nybyggnation av småhus/lägenheter i Kristdala, etablering av produktionskök i företagshuset i Kristdala, upprustning av byahuset i Möckhult samt etablering av servicepunkt i Bockara. I projektet ingår också aktiviteter för nätverkande, kompetenshöjande insatser såsom föreläsningar och workshops samt insatser för att marknadsföra Kristdala- och Bockarabygderna.

Motivering: Föreningslivet är en av grundpelarna i landsbygdernas utveckling och kan genom samverkan, nya metoder och funktioner bidra till en ökad attraktivitet på landsbygden. Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Det civila samhället. Där människor verkar tillsammans och målet Utvecklat föreningsliv. Projektet uppfyller grundvillkoren och genomsyras av mål inom hållbarhet, jämställdhet, mångfald samt ungas delaktighet. Projektet kommer också att genomföras på ett leadermässigt sätt där flera aktörer samverkar för att utveckla Kristdala- och Bockarabygderna.

 

 

Mål

Mål: Målet är att skapa två starka bygderåd som, utifrån lokala utvecklingsplaner, kan fortsätta att driva den lokala utvecklingen i respektive bygd efter projektets slut. Vid projektets slut ska man också ha marknadsfört tomma ödehus för försäljning samt främjat nyföretagande och marknadsfört möjligheter till nystart av olika verksamheter.

Lokala utvecklingsplaner i Kristdala- och Bockarabygden

Projektperiod
2018-02-28 – 2020-06-30
Status
Pågående
Diarienummer
Jnr: 2018-12
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Oskarshamns kommun
Projektägare
Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län