Lokala utvecklingsplaner i Eksjö

Projektet ska ta fram lokala utvecklingsplaner i de olika föreningarna i kommunbygderådet samt övriga intressenter i Eksjö kommun. De lokala utvecklingsplanerna syftar till att dels inventera möjligheterna och därmed utveckla landsbygden, dels ligga som grund för kommande EU-ansökningar eller andra bidragsansökningar. Emilkraften ska tillsammans med Studieförbundet arrangera studiecirklar och andra gemensamma aktiviteter för att föreningslivet ska ta fram utvecklingsplaner som utvecklar landsbygden.

Resultat

Positiv stämning i de lokala arbetsgrupperna
Framarbetade samarbetsformer och handlingsplaner i de flesta av kommunens mindre samhällen
Drivande krafter i kommunens olika bygder har bättre lärt känna kommunens tjänstemän och politiker
Landsbygdens invånare har aktivt deltagit i kommunens arbete med ny översiktsplan
och flera av de punkter i handlingsplanerna som tagits fram finns nu med i planen
Kommunens tjänstemän och politiker har besökt alla mindre samhällen för att lyssna in de lokala arbetsgruppernas synpunkter på sin bygd
Flera medborgarförslag till åtgärder för att förbättra den egna bygden har lagts fram för kommunfullmäktige. Demokrati!
Flera punkter i handlingsplanerna är påbörjade eller redan genomförda.
Emilkraften håller kommunbygderåd och det samarbetet har fått en tyngre förankring och fler kontakter genom projektet.
Studieförbundet Vuxenskolan, processledare, har knutit kontakter som gjort det möjligt att anordna studiecirklar och föreläsningar i flera av samhällena mot tidigare.
Flera lokala företagare har medverkat och olika företags affärsplaner likaväl som nya företagares marknadsundersökningar har nytta av utvecklingsplanerna.
Nästintill alla lokala utvecklingsgrupper har diskuterat turism och hur man kan locka fler besökare till orten. Detta likaväl som inflyttare och vad som behövs för att locka bygdens unga att stanna eller flytta tillbaka med familj.
Barnfilmbyns projektledare har mycket aktivt deltagit i arbetet med Lokala utvecklingsplaner för att förankra Barnfilmbyn både som besöksmål och för att locka företagande kopplat till turism som restaurang, turistguidning mm

Mål

Projektet ska mynna ut i lokala utvecklingsplaner på flera orter i Eksjö kommun. Målet är att utvecckla landsbygden samt upprätta ett verktyg som kan ligga till grund för EU-ansökningar och andra bidragsansökningar. De lokala utvecklingsplanerna kan också ligga till grund för framtida arbete med översiktsplaner i kommunen

Mål:
– sälja in möjligheten till minst 12 lokala grupper
– antal som genomför, minst 7 grupper

 

Lokala utvecklingsplaner i Eksjö

Projektperiod
2009-10-07 – 2012-01-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-213
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Emilkraften ekonomisk förening