Lokal utvecklngsplan i Kristdalabygden

Projektet syftar till att skapa delaktighet i den lokala utvecklingen och därmed stärka gemenskapen kring lokala satsningar och skapa framtidstro för hela Kristdalabygden. Det grundläggande arbetet skall ske i mindre ämnesindelade arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper skall ha representation från bygdens olika geografiska delar och kunskapsområden. Ämnesområden som bör ingå i arbetet är föreningsliv, infrastruktur/bredband, näringsliv/entreprenörskap, bostäder, hållbart samhälle och samhällsservice. Fler ämnesområden kan komma bli aktuella utifrån de idéer som väcks lokalt och man enas om att arbeta vidare med. Avsikten är att skapa en gemensam hållning och handlingsplan inom dessa ämnesområden för hela Kristdalabygden. Inom Oskarshamns kommun drivs sedan något år projektet Ett Oskarshamn. Ett projekt som har som syfte att stärka banden och förståelsen mellan staden och den omgivande landsbygden. Här har kommunen spelat en framträdande roll för genomförandet. Det nu aktuella projektet är ett samverkansprojekt med Oskarshamns kommun, men har för avsikt att tydligare förskjuta initiativet till lokalsamhället – ett tydligt underifrån perspektiv

Resultat: Projektet har lett till ett ökat samarbete mellan föreningarna i Kristdalabygden och till ökat samarbete med Oskarshamns kommun och Attraktiva Oskarshamn AB.
De 36 punkterna i utvecklingsplanen är väl förankrade och tidssatta med en ansvarig för varje punkt.

Mål

Mål
1 utvecklingsplan
5 arbestgrupper
20 aktiviteter

Syfte:
att skapa en gemensam målbild i Kristdala församling hur hela bygden kan utvecklas.
att bygden genom god argumentering får sin del av den kommunala servicen.
att den kommande översiktsplanen för Oskarshamns kommun ger goda planeringsförutsättningar för Kristdala bygden.
att företagande får ett ökat utrymme i den framtida Kristdala bygden.
att öka medvetenheten om vikten av att lokalsamhället utformas på ett för miljön hållbart sätt.

Lokal utvecklngsplan i Kristdalabygden

Projektperiod
2012-09-01 – 2013-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-243
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Kristdala
Projektägare
Studieförbundet Vuxenskolan Hultsfred