Lokal serviceutveckling – ett samarbetsprojekt med Leader Kustlandet

 

Bakgrund: Tillväxtverkets rapport ”Tillgänglighet till offentlig och kommersiell service 2021” ger en
relativt mörk bild av serviceläget i landets gles- och landsbygder, inte minst vad gäller små
dagligvarubutiker på landsbygden. Antal butiker har minskat med 81 st perioden 1996-2021 i Kalmar
län. Här ser den projektsökande behovet av Lokal Serviceutveckling, som kan samla intresserade
krafter, förmedla kunskap och goda exempel, och vägleda och coacha de som vill samarbeta för att
utveckla sin bygd. Inom Lokal Serviceutveckling avser de att initiera processer och erbjuda ”hjälp till
självhjälp” för lanthandlare och gårdsbutiker. Vi vill lotsa lanthandlare, gårdsbutiker och andra som
är intresserade av att utveckla serviceutbudet på landsbygden, så att de själva kan och vågar ta
steget mot ökad service på landsbygden.

Syfte: Coompanion Kalmar län ligger bakom projektet som syftar till ökad och bibehållen service på landsbygden. Butiken är ett nav, en samlingspunkt, en trygghet och en bas för olika slags service. Att ha en butik på orten skapar attraktivitet och framtidstro. Butiken skapar även förutsättningar att bo kvar och minskar privatresor med därmed
minskad miljö- och klimatpåverkan.

Projektets aktiviteter omfattar kartläggning, undersökning, analyser, informationsspridning, träffar, framställning av handledningar, utbildning, rådgivning, nätverkande, studieresor, projektledning, processledning, samt administration och redovisning av projektet.

Motivering: Astrid Lindgrens hembygd strid stödjer projektet Lokal Serviceutveckling då projektets mål väl stämmer överensmed den lokala utvecklingsstrategin. Projektets syfte att bibehålla och öka servicen på landsbygden bidrar till att utveckla den lokala ekonomin och förädlandet av lokala resurser

 

Projektet är ett samarbetsprojekt med Leader Kustlandet

Mål

Lokal serviceutveckling – ett samarbetsprojekt med Leader Kustlandet

Status
Pågående
Geografiskt område
Vimmerby, Högsby, Hultsfred, Oskarshamn
Projektägare
Coompanion Kalmar Län