Leadercheck: Hästaktiviteter för barn och unga

Föreningen Underground Råslätt har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Attraktiv landsbygd 2.0 för delaktiviteten: ”Häst och vildmarksaktiviteter för barn och unga”

Bakgrund: Med detta projekt vill vi bidra till att ungdomar med olika etniska och kulturella bakgrunder får utforska värdet av den svenska naturen och interaktionen med hästar.  Vi har genom tidigare samarbetsprojekt med Bankeryds ridklubb sett fantastiska effekter hos barn och ungdomar när de fått möjlighet att utvecklas tillsammans med hästarna. Dessa positiva effekter vill vi bygga vidare på och genom detta projekt även inkludera barn och ungdomar från Eksjö och Nässjö kommun. Projektet kommer genomföras i samarbete med Grönturens fjordhästar och platsen för projektets genomförande kommer vara i närheten av Kulla Kapell. Genom projektet möts stad och landsbygd på ett naturligt sätt och barn och unga förväntas öka sin förståelse och kunskap om landsbygdens värden genom sina egna upplevelser. Ytterligare ett perspektiv är relationsbyggandet mellan barn ungdomar från olika socioekonomiska, kulturella och etniska bakgrunder. De får genom projektet mötas och interagera på ett naturligt sätt vilket bidrar till en ömsesidig integration. Projektet kommer vara uppdelat i tre delaktiviteter (läger/halvdagsaktiviteter) som alla är kostnadsfria för deltagarna.

Syftet med projektet är att ge fler ungdomar möjlighet nya erfarenheter och perspektiv på djur och natur. Många ungdomar som lever i socioekonomisk utsatthet har en mycket begränsad erfarenhet av positiva naturupplevelser. Med detta projekt vill vi bidra till en positiv utveckling där ungdomarna i sin tur vågar och vill ta med sina föräldrar, syskon och vänner ut i naturen på ett helt nytt sätt. Det finns även ett särskilt syfte med att åka iväg på en aktivitet där situationen och platsen är ny för deltagarna, detta gör att deltagarna knyter an till varandra än starkare.

 

Mål

Vi vill genom detta projekt ge barn och Ungdomar möjlighet till nya positiva erfarenheter av Djur och natur. Vi vill även bidra till en ömsesidig integration där kulturskillnader överbryggas med ett gemensamt intresse och deltagande på lika villkor. Relationsskapande över kultur och kommungränser är även ett mål som i sig är utvecklande för alla inblandade. Ett viktigt mål är att deltagare och ledare ska känna sig bekväma i vildmarken och veta hur man förväntas agera och bete sig i olika situationer och hur man kan leva och fungera på ett ekologiskt hållbart sätt, där man tar ansvar för sitt agerande i skog och mark. Det kan exempelvis handla om hur man tar ansvar för sitt avfall och vikten av att inte lämna efter sig något som inte är biologiskt nedbrytbart. För att kunna mäta deltagarnas erfarenheter och upplevelser kommer de få svara på två korta enkäter, en innan aktiviteterna och en efter. I ett längre perspektiv ser vi att detta kan vara början till att barn och ungdomar känner sig trygga även i nya situationer och miljöer samt att de kan föra detta vidare till familj och vänner.

Leadercheck: Hästaktiviteter för barn och unga

Projektperiod
2021-06-02 – 2021-09-30
Status
Pågående
Diarienummer
2021–544
Temaområden
Paraplyprojekt Attraktiv landsbygd 2.0
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Föreningen Underground Råslätt