Kvarteret K

Projektet vill utveckla området i och omkring Museigården i Eksjö, Kvarteret K, och har sin utgångspunkt i en förstudie som genomförts i dialogform med många aktörer under 2016. Projektet vill stärka kvarterets attraktion, ta tillvara på ett unikt kulturarv och ge nya upplevelser till besökanden. Projektet vill dels utveckla Fornminnesgårdens utställningar och skapa en grund för pedagogisk verksamhet, dels förnya verksamheten i Röda längan i samarbete med andra aktörer.

Syftet med projektet är att utveckla området i och omkring Museigården i Eksjö, Kvarteret K, till en mötesplats som ska utgöra en naturlig samlingspunkt för invånare och besökare året runt – en plats i hjärtat av den unika trästaden där generationer möts, upplever och skapar tillsammans. Såväl Fornminnesgården som Röda Längan skall utgöra spännande och intressanta besöksmål inom kvarteret.

Aktiviteter: Genomföra en utställningsförnyelse av Fornminnesgården samt lägga en grund för förändring av lokaler och utställningar i Röda längan och delar av de militärhistoriska utställningarna.

Motivering: Projektet bidrar till att stärka besöksmålet Museigården i Eksjö samt Eksjö Trästad, vilket främjar den lokala ekonomin och områdets attraktivitet.

Bakgrund till projektet: I norra delen av trästaden saknas en mer ”levande” stadsmiljö. Området alldeles norr om Eksjöån och museikvarteret behöver stärkas för att locka fler besökande och etablering av mindre företag och hantverkare. Staden Eksjös utveckling vilar på ett rikt kulturarv av handel, hantverk, skråväsende och militära verksamheter. Det har vuxit fram olika tankar på skapandet av ett hantverksmuseum och detta ledde 2014 fram till att kommunen tog initiativ för att se brett på frågan om utvecklingen inom museikvarteret där förmedlingen av hantverket skulle kunna ingå. Begreppet Kvarteret –K skapades och det kan stå för kultur, kulturarv, konst, kompetens, kreativa näringar etc. En beskrivning utifrån flera framtagna frågeställningar upprättades året efter och man kom fram till att det behövdes en ordentlig genomlysning i form av en förstudie. Denna har resulterat i att ett antal insatsområden definierats och formats till en projektbeskrivning. Såväl Fornminnesgården som ”Röda längan” har potential till att locka betydligt fler besökare både från aktörer i Eksjö kommun och besökare från regionen. Studieförbundet har stort behov av lokaler för praktiskt inriktade kurser.

Mål

Mål: Genom de aktiviteter som ingår i projektet vill projektet nå en dubblering av antalet besökare på Fornminnesgården. I samband med förändringsarbetet av Röda längan leder samverkansarbetet till att besöksantalet på aktiviteterna ökar med 15%. Samverkan med studieförbunden har hittat en form för kommande perioder.

Förnyelse har skett i kvarteret och innehållet leder till fler aktiviteter under hela året. Besökarna till området och turistbyrån skall öka och utbudet innehåller mer upplevelser baserat på det unika kulturarvet. Nya butiker etableras inom området och inte minst utmed Norra Storgatan norr om ån. Fler hantverkare och småföretagare lockas till att etablera sig inom området. Kvarteret – K blir ett känt begrepp som lockar många att utforska och delta i aktiviteter och upplevelser.

Kvarteret K

Projektperiod
2016-02-22 – 2019-03-01
Status
Pågående
Diarienummer
Jnr: 2017-1194
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Eksjö kommun