Vandring på god väg-Hultsfred kommun

Kultur och Fritid är förvaltare av vandringslederna i Hultsfred kommun. Nu ser kommunen, tillsammans med andra aktörer inom föreningslivet och privata turistföretag, ett behov av att lederna förbättras. Ett behov finns av att ta fram standards, en typ av kvalitetsmärkning, för lederna. Standards avser skyltningen, tillgänglighet, kvalitén, hållbarhet, mm. Med några av de befintliga vandringslederna (t ex Lönnebergaleden, Emilleden, Björnnäsleden, som är delvis kommunöverskridande) som utgångspunkt vill man undersöka möjligheterna för utvecklandet av konkreta standards för kommunens vandringsleder och naturplatser. I projektet ingår också att ta fram koncept för framtida marknadsföring av lederna och titta på en organisation som är hållbar och effektiv för skötsel av lederna.

Syfte: Projektet vill genom denna förstudie, undersöka möjligheterna för utvecklandet av vandringslederna i området för att höja attraktiviteten och tillgängligheten av naturen. Utvecklade vandringsleder attraherar besökare, bidrar till en hållbar turism och en ökad livskvalitet.

Aktiviteter: I projektet ingår omvärldsanalys och nätverkande, för att samla in en kunskapsbank som sedan ligger till grund för framtida insatser för förbättrad standard på lederna och marknadsföring av dem. I projektet ingår att titta på organisation för skötsel av lederna.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet ryms i utvecklingsstrategin och insatsmålet Förädlandet av lokala resurser. Projektet bidrar till att ta fram en kvalitetssäkring, standard, för vandringslederna i Hultsfred kommun och förslag på koncept för framtida marknadsföring av lederna. Projektet anses därför bidra till förädlandet av lokala resurser som är ett av målen inom insatsområdet Den lokala ekonomin. Projektet ska genomföras på ett leadermässigt sätt, där flera aktörer samarbetar. Nyttan tillfaller många och projektet uppfyller grundvillkoren.

Mål

Mål: Målet är att projektet genom omvärldsanalys och kunskapsinsamling skapar ett underlag för framtagandet av en bra standard för vandringsleder. Projektet har också som mål att ta fram koncept för framtida marknadsföring av lederna.

Vandring på god väg-Hultsfred kommun

Projektperiod
2017-04-01 – 2018-12-31
Status
Pågående
Diarienummer
Jnr 2016-7249
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Hultsfred kommun
Projektägare
Hultsfreds kommun