Framtidsforum (samtliga faser)

,

Leaderplanen för Astrid Lindgrens Hembygd lägger särskilt fokus på hållbar utveckling.

Bilagan Landsbygdsutveckling med radikalt nya förutsättningar är en omvärldsanalys som lyfter frågan om hur

vi bibehåller, stärker och utvecklar det goda livet på landsbygden när oljan sinar, klimatförändringarna

fortskrider och ekosystemen hotas, samt på vilket sätt vår region kan göra sitt bidrag till att stoppa och vända

dessa allvarliga förlopp. LAG har godkänt bilgan som plattform för planen.

Föreningen har i leaderplanen ställt följande 4 frågor:

– klimatförändringarna kommer. Hur påverkar det oss i Astrid Lindgrens Hembygd?

– En 70-80% utsläppsminskning av klimatgaser är nödvändig. Hur klarar vi det i vårt område?

– Hur klarar vi oss här i området när oljetillgången minskar och priset höjs?

– Vilka ekosystemtjänster är hotade i vårt område? Vad kan vi göra för att minska vår indirekta

belastning på ekosystem i andra delar av världen?

Resultat

,

Mål

Det övergripande syftet med projektet (2010-2013) är att öka kunskap, engagemang och handlingsberedskap för

omställning till hållbarhet i vår region och att metoder och strategier för omställningsarbete prövas och

utvärderas. Ett delsyfte är att detta på sikt avspeglas i föreningens övriga projektverksamhet, dvs att konkreta

omställningsprojekt kommer till stånd och utgör en allt större andel av föreningens totala projektverksamhet.

Andra delsyften är att föreningen tydligare hittar sin unika roll i dethär arbetet i förhållande till andra aktörer i regionen, att samsynen inom föreningen kring hållbarhetsfrågor ökar och att erfarenhet genereras som kan ligga till grund för fortsatt planering.

Framtidsforum (samtliga faser)

Projektperiod
2010-03-01 – 2014-07-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-209
Temaområden
Framtidsforum
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd
Kontaktpersoner
Hillevi Helmfrid
0492-188 55
hillevi@astridlindgrenshembygd.se
Therese Sjögren
0492-188 55
therese@astridlindgrenshembygd.se