Förstudie internationellt nätverk för omställning till hållbarhet

Internationellt samarbete inom Leader innebär stora möjligheter för de lokala initiativen att berikas genom influenser utifrån; men det innebär också speciella administrativa och juridiska svårigheter samt geografiska utmaningar. Mycket förberedande arbete behövs innan ett internationellt projekt kan komma igång. Mot denna bakgrund görs föreliggande projekt som en förberedande insats (”Steg 1”) inför ett internationellt samarbetsprojekt som föreningen vill starta i samarbete med några utvalda internationella partners.
Ett sätt att påskynda processen att ställa om samhället till hållbarhet är att underlätta erfarenhetsutbyte och samarbete, så att nya initiativ kan bygga på redan gjorda lärdomar och befintliga initiativ kan stärkas genom nya influenser. Vi behöver bygga strukturer som möjliggör för information att flöda mellan grupper och personer, och kanaler för att effektivt kunna dela med oss av egna och tillgodogöra oss andras kunskap. Därför behövs nätverk för hållbarhetsarbete. Något sådant nätverk finns inte idag inom Leader-världen.

Under kommande programperiod antas hållbarhetsperspektivet komma att få en större tyngd inom Leader. Astrid Lindgrens hembygd har nu (men inte så länge till) chansen att vara först med att bjuda in till ett internationellt Leader-nätverk för hållbarhet.

Mål

Syftet med projektet är att skapa ett internationellt nätverk av leaderområden som vill arbeta med omställning till hållbarhet. Syftet är också att lägga grunden till ett djupare internationellt samarbete kring omställning till hållbarhet i nästa programperiod.

Målgrupp

Målgrupp för projektet är Leaderföreningar som arbetar med eller vill arbeta med hållbarhetsfrågor.

Förstudie internationellt nätverk för omställning till hållbarhet

Projektperiod
2012-08-01 – 2014-01-01
Status
Tillbakadraget
Diarienummer
L01-247
Temaområden
Framtidsforum
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd