Förstudie Arena Vimmerby

Bakgrund: Vimmerby Föreningsallians vill utreda förutsättningarna för att bygga Arena Vimmerby, en arena som förenar. Med det tänker sig sökande en mötesplats där man kan utöva olika fritidsaktiviteter samt umgås. Sökande är en föreningsallians mellan Vimmerby Hockey och Vimmerby innebandy, som bildats inför denna satsning och har som syfte att möjliggöra samarbete och utbyte mellan föreningar, privatpersoner och företag. Föreningsalliansen vill också verka för att respektive förening i alliansen ska kunna utveckla sin egna verksamhet. I förstudien vill sökande undersöka behov hos olika aktörer för en ny arena. Framtida behov och olika användningsområden ska undersökas. Utifrån dessa behov samt genom omvärldsanalys tas skisser fram av arkitektbyrå för att få ett underlag för framtida byggnadsritningar, byggkalkyler och driftskostnader. Inom ramen av förstudien ämnar sökande även ta fram ett finansieringsförslag, både vad gäller byggnationen och den framtida driften.

Syfte: Syftet med förstudien är att utreda förutsättningarna för att bygga en ny arena i Vimmerby. I förstudien vill föreningsalliansen ta fram ett bra underlag för ett framtida bygge av arenan som ska möjliggöra att befintliga verksamheter kan fortsätta utvecklas samt att nya aktörer inkluderas.

Aktiviteter: I projektet ingår aktiviteter inom benchmarking och omvärldsanalys, behovskartläggningar, arkitektarbete där skisser tas fram på hur en ny arena kan se ut, framtagande av finansieringsförslag både vad gäller byggnationen och den framtida driften.

Motivering: Föreningslivet är en av grundpelarna i landsbygdernas utveckling och kan genom samverkan, nya metoder och funktioner bidra till en ökad attraktivitet på landsbygden. Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Det civila samhället. Där människor verkar tillsammans och målet Utvecklat föreningsliv. Förstudien uppfyller grundvillkoren och har mål inom hållbarhet, jämställdhet samt ungas delaktighet. Projektet kommer också att genomföras på ett leadermässigt sätt där flera aktörer samverkar för att lägga fram ett bra förslag för framtida byggande av Arena Vimmerby.

 

 

Mål

Målet är att genom förstudien ta fram ett förslag på hur framtida arena kan se ut samt ett finansieringsförslag både vad gäller byggnation och den framtida driften av arenan.

Förstudie Arena Vimmerby

Projektperiod
2018-02-28 – 2019-02-01
Status
Avslutat
Diarienummer
Jnr: 2018-582
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Vimmerby Föreningsallians