Fagerhultsprojektet

Fagerhults samhällsförening vill höja attraktiviteten i Fagerhult genom en satsning på utvecklandet av en ny gång-, cykel- och ridled från Prästgårdsparken till sjön Välen. Leden ska tillgängliggöra natursköna områden samtidigt som satsningen leder till en säkrare väg från samhället till badplatsen, särskilt fokus läggs på ökad trygghet för barn och unga. Prästgårdsparken ska utgöra entrén till cykelleden. Satsningen ska gynna såväl besökare och turister som bygdens invånare. Projektet förväntas gynna besöksnäringen och ska ge hyresvärdar för turismboenden ett välkommet tillskott i sitt utbud vad gäller utflyktsmål och friluftsliv. Jämsides med investeringen i den nya leden ska projektet arbeta för att nya utvecklingsinsatser skall komma till stånd i bygden. Detta sker genom inspirationsföreläsningar och träffar där invånarna tillsammans kan initiera aktiviteter som främjar inflyttning, service, besöksnäring och övrigt entreprenörskap etc.

Syfte: Syftet är att tillgängliggöra, höja säkerhet och öka attraktiviteten för Fagerhultsbygden. Projektet främjar barn och ungas möjligheter och aktiviteter på fritiden, besökares upplevelser och lokala företags utkomstmöjligheter. Leden skall även öka tillgängligheten för funktionshindrade och för äldre.

Aktiviteter: I projektet ingår skapande av styr- och arbetsgrupper som aktivt ska arbeta med projektet, vidare ska inspirationsmöten arrangeras, Prästgårdsparken ska rustas upp för att sedan utgöra entrén till nya leden. Huvudaktiviteten består av anläggandet av gång-, cykel- och ridleden där flera konsulter ska anlitas för genomförandet. I projektet ingår också projektledning och projektredovisning.

Motivering: Astrid Lindgrens hembygds utvecklingsstrategi lyfter vikten av att kunna ha tillgång till goda kommunikationer på landsbygden. Förbättrade möjligheter till gång- och cykelväg rimmar väl med strategins mål om fler transportmöjligheter. Fagerhultsprojektet vill tillgängliggöra sjön Välen och dess badplats på ett trafiksäkert sätt för människor i Fagerhult, boende som besökare. Projektet ska också arbeta för att nya utvecklingsinsatser som främjar besöksnäringen och entreprenörsandan i bygden. Projektet Fagerhultsprojektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin och målet Transportmöjligheter. Projektet uppfyller grundvillkoren och genomsyras av mål inom hållbarhet, ungas delaktighet och jämställdhet. Projektet kommer också att genomföras på ett leadermässigt sätt där flera aktörer samverkar och drar nytta av insatsen.

Mål

Målet med projektet är att anlägga en ny gång-, cykel- och ridled i Fagerhult. Prästgårdsparken ska rustas upp och utgöra entrén till leden som löper ner till sjön Välen. Projektet ska också initiera cykeluthyrning som startas antingen som ”egen” verksamhet eller i kombination med existerande företag såsom exempelvis butik. Vidare ska projektet ta tillvara på lokala resurser och utveckla dessa i närheten av leden samt skapa nya uppslag till aktiviteter, företag eller satsningar för fortsatt utveckling av Fagerhultsbygden.

Fagerhultsprojektet

Projektperiod
2018-12-01 – 2020-12-31
Status
Pågående
Diarienummer
jnr: 2018-4254
Temaområden
Transportmöjligheter
Geografiskt område
Högsby kommun
Projektägare
Fagerhults samhällsförening