Cykla utmed Emån

Lokala grupper har uppvaktat Hultsfred och Högsby kommuner med önskemål om utveckling av cykelled utmed Emån. Kommunerna har därför gått samman i ett samarbete kring en förstudie för att undersöka huruvida det är möjligt att ta fram en cykelled utmed Emån. Förstudien vill undersöka ett antal frågeställningar med övriga intressenter, det vill säga entreprenörer, föreningar, kommunerna, Emåförbundet, länsstyrelsen samt markägare. Genom dialogen vill man samla in så mycket kunskap och kontakter som möjligt, för att lägga fram en handlingsplan för hur och var en cykelled kan placeras. Kan man nyttja befintliga vägnät som skyltas upp eller behöver man bygga nya vägar? Kan man knyta ihop redan befintliga verksamheter såsom DackeTrampet, fiskevårdsområden, kanotled, fågellokalen Ryningen och befintliga berörda entreprenörer? Är entreprenörerna och markägarna intresserade av en gemensam satsning på en cykelled och hur bör samarbetet i så fall se ut?

Syfte: Syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna för anläggandet av en cykelled utmed Emån. Förstudien vill hitta goda förutsättningar för detta, då man ser att en sådan led skulle bidra till en ökad tillgänglighet till naturen, höjd attraktivitet i bygden som attraherar besökare och bidrar till en hållbar turism.

Aktiviteter: Projektledaren ska undersöka befintliga vägnät samt behov av eventuellt nya sträckor. I undersökningen ingår dialogmöten med markägare samt andra aktörer, kartläggning av hur framtida samverkan kan se ut samt vilken standard som bör användas och vilket koncept marknadsföringen ska ha. I insatsen ingår också ett inspirationsmöte samt en studieresa för ökad kunskap.
Motivering: Astrid Lindgrens hembygds utvecklingsstrategi lyfter vikten av att kunna ha tillgång till goda kommunikationer på landsbygden. Förbättrade möjligheter till ökad cykling rimmar väl med strategins mål om fler transportmöjligheter. Insatsen vill leda till en ökad entreprenörsanda kring cykelturism samt skapa en ökad tillgänglighet av naturen utmed Emån. Det ska på sikt leda till att människor, boende och besökare, lättare och säkrare ska kunna njuta av naturen utmed Emån. Projektet Cykla utmed Emån faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin och målet Transportmöjligheter. Projektet uppfyller grundvillkoren och genomsyras av mål inom hållbarhet och jämställdhet. Projektet kommer också att genomföras på ett leadermässigt sätt där flera aktörer samverkar och drar nytta av insatsen.

Mål

Målet med förstudien är att identifiera ett antal möjliga sträckor utmed Emån. Ge svar på om befintligt nätverk kan nyttjas eller om det krävs framtagande av nya sträckor. Vidare vill projektet identifiera ett hållbart nätverk med aktörer utmed Emån samt ta fram en standard för lokala cykelleder som man kan jobba vidare med. Förstudien ska också ta fram koncept för marknadsföring samt en handlingsplan för fortsättningen.

Cykla utmed Emån

Projektperiod
2019-02-01 – 2019-12-31
Status
Pågående
Diarienummer
jnr: 2018-4215
Temaområden
Transportmöjligheter
Geografiskt område
Hultsfred kommun; Högsby kommun
Projektägare
Hultsfreds kommun