Cykla i Vimmerby

Bakgrund: I Vimmerby kommun finns det mycket goda möjligheterna till omväxlande, naturnära och
säker cykling. Hela kommunen genomkorsas av många mil belagd väg och ett oräkneligt antal grus och skogsvägar, förutom alla stigar. En stor del av grus- och skogsvägarna lämpar sig väl för cykling
med vanlig standardcykel och är i praktiken fria från annan trafik. Många av de mindre, men belagda
vägarna, har också relativt lite trafik. I det här sammanhanget är cykeln central i första hand som
transportmedel och träningsredskap med fokus på folkhälsa och upplevelser.
Den cykling som ska stimuleras ska vara enkel och säker och i stor utsträckning kunna ske med en
vanlig standardcykel.

Syfte: Utveckla cyklingen som fysisk aktivitet i Vimmerby kommun för dels de boende i kommunen
utifrån ett folkhälso- och hållbarhetsperspektiv och dels för besökande utifrån ett
attraktions/besöksperspektiv. Barn och unga utgör en särskilt viktig målgrupp för vilken det handlar
om att tidigt skapa goda vanor när det gäller fysisk aktivitet, men också intresse för sin hembygd mm.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygds utvecklingsstrategi lyfter vikten av att utveckla Den lokala
ekonomin och Förädlade lokala resurser. I detta projekt så har dessa mål kombinerats till att lyfta värdet av att utveckla föreningslivet till att införa en ny möjlighet till aktivitet inom cykel- och besöksnäring i
Vimmerby kommun

Mål

– Fler ska välja cykeln som transportmedel till och från arbete och skola.
– Fler ska välja att använda cykeln för rekreation, träning och lokal turism.
– Ökad omsättning inom besöksnäringen kopplad till cyklande gäster/kunder.
– Ökad efterfrågan/omsättning på service/försäljning av cykelrelaterade tjänster/produkter.
Förutsättning för att veta något om utfallet på sikt utgörs av dels en cykelvaneundersökning, dels en
enkät till relevanta näringar, vilka båda genomförs i projektets inledning som en slags nollmätning

Cykla i Vimmerby

Status
Pågående
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Vimmerby kommun