Brukardriven digital utveckling på landsbygden

Projektet ”Brukardriven digital utveckling på landsbygden för hälsa, välfärd och attraktivitet – förstudie” vill undersöka möjligheterna för utvecklandet av brukardrivna digitala tjänster för att bidra till en attraktivare landsbygd. Förstudien syftar till en kartläggning av behov som sedan kan användas för vidare utveckling av digitala lösningar som främjar befolkningens hälsa och välfärd och som kommer många till nytta.

Aktiviteter: Projektet består i att ta fram en förstudie som ska identifiera behov och uppfattningar kopplat till brukardrivan digital utveckling på landsbygden för hälsa, välfärd och attraktivitet. Forskarna genomför bland annat en rad intervjuer med lokala fokusgrupper. Förstudien ska innefatta en analys och sammanställning av resultat, omvärldsanalys och kunskapssammanställning.

Stora insatser har gjorts för att få fiberuppkoppling på den småländska landsbygden. Detta skapar stora möjligheter att tänka nytt kring digitalisering av tjänster och service. I Djursdalabygden i Vimmerby kommun har man genomfört en lyckad fibrering som blev klar 2014. Samhällsföreningen vill nu merutnyttja den teknik man har i bygden och har därför inlett en dialog med bland annat Hälsohögskolan i Jönköping för att se på möjligheten att utveckla hälsovård och omsorg i landsbygd med digital teknik. I det aktuella projektet vill vi tillsammans med medborgare på landsbygden, identifiera och initiera genomförande av digitala lösningar som främjar befolkningens hälsa och välfärd samt bygdens attraktivitet.

Frågeställningar i projektet
• Vilka insatser främjar befolkningens hälsa och välfärd?
• Vilka insatser främjar bygdens attraktivitet i ett landsbygdssammanhang?
• Hur kan digitalutveckling på bästa sätt utformas för att också dra nytta av de särskilda förutsättningar som landsbygden har?
• Hur kan effekter på hälsa och välfärd följas upp på ett sätt så att det är anpassat för landsbygden?

Mål

Målet är att Djursdala samhällsförening, tillsammans med forskare från Jönköping Academy, tar fram en förstudie. Förstudien belyser behov av välfärdstjänster och en beskrivning av lokala förutsättningar för digitala lösningar tas fram. Detta kan ligga till grund för fortsatt utveckling av digitala välfärdstjänster på landsbygden.

Brukardriven digital utveckling på landsbygden

Projektperiod
2017-01-23 – 2018-02-01
Status
Avslutat
Diarienummer
Journalnummer 2017-279
Temaområden
Hållbar digital närvaro
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Djursdala samhällsförening