Broa över i Högsby kommun

Bakgrund: Sökande, Högsby kommun, beskriver att de har flera utmaningar som är typiska för en landsbygdskommun, med åldrad befolkning, låga siffror gällande nyföretagande, lågt inflyttande, och under 2016-2017 hade också kommunen landets högsta mottagande av flyktingar per capita. Det har medfört en hel del utmaningar. Sökande beskriver bl a en sviktande framtidstro i kommunen. I Högsby kommun finns samtidigt ett rikt föreningsliv som ofta står för aktiviteter och utveckling. Sökande menar att Högsby kommun tillsammans behöver skapa en kultur och attitydförändring som leder till glädje och

Foto: Emma Jansson

framtidstro. Näringslivsenheten och kommunledningen har tillsammans med andra aktörer fått kunskap om konceptet ”Broa över” som bedrivits i Falkenberg, Hylte samt Nybro kommun. Samtliga tre kommuner vittnar om att projektet ”Broa över” har varit en språngbräda till en positivare syn på utveckling och samarbeten. Projektet vill genom konceptet skapa en kärntrupp av positiva och engagerade samhällsbyggare i Högsby kommun genom kompetenshöjning och förändrade attityder. Parallellt med konceptet vill projektet också ge extra stöd för kommunens nysvenskar som bl a vill starta företag.

Syfte: Syftet med projektet är att vända den negativa trenden i Högsby kommun till något positivt. Att få projektdeltagarna att komma till insikten att tankar och attityder har en direkt påverkan på resultat och prestationer. Detta för att brett i samhället lyfta och stimulera till ökat entreprenörskap, inte minst bland nysvenskar som saknar arbete.

Aktiviteter: I projektet ingår genomförandet av utbildningskonceptet ”Broa över – attityder i förändring”, vilket erbjuder 50 personer från Högsby kommun att ingå i utbildningen. Konceptet innehåller bl a nätverksträffar och kompetenshöjande insatser.  I projektet ingår också en föreläsning för stärkandet av det lokala näringslivet. Även inspirationsträffar och rådgivningssamtal ska genomföras för en ökad entreprenörsanda, särskilt för nysvenskar i Högsby kommun. En projektledare ska hålla samman arbetet och viss marknadsföring kommer genomföras.

Motivering: Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin samt målet Förädlandet av lokala resurser då det övergripande målet för projektet är att stärka och utveckla näringslivet i Högsby kommun. I projektet ingår också mål för nyskapande arbetstillfällen och nystartade företag, vilket leder till en stärkt landsbygd. Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet också genomförs genom samverkan på ett leadermässigt sätt, stärker landsbygden och genomsyras av mål inom hållbarhet, mångfald samt jämställdhet.

Mål

Mål: Projektets mål är att utveckla samarbetskulturen och framtidstron i Högsby kommun. Genom projektet ska minst fem nya nätverk bildats, minst fem nya prioriteringsområden listats inom näringslivsfrågorna, tre nya företag har startats, tre nya arbetstillfällen har skapats som en effekt av projektet och fler nysvenskar ska inkluderas i befintliga nätverk.

Broa över i Högsby kommun

Projektperiod
2018-08-01 – 2019-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
jnr: 2018-1542
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Högsby kommun
Projektägare
Högsby kommun