Policy för personuppgiftshantering inom föreningen Astrid Lindgrens Hembygd

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd, organisationsnummer 833200-8666, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Verksamhetsledaren i föreningen, Johanna Stejdahl, är av LAG/styrelsen utsedd som kontaktperson och behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Föreningen behandlar personuppgifter för att uppfylla ändamålet enligt föreningsstadgarna att främja och bedriva lokalt utvecklingsarbete. Föreningen är ideell. Verksamheten är av offentlig natur och samverkan med andra parter inom lokal och regional utveckling förekommer.

Kontaktuppgifter till föreningen:
Astrid Lindgrens Hembygd
Badhusgatan 3
598 37 Vimmerby
E-post: info@alhembygd.se
Hemsida: www.astridlindgrenshembygd.se
Organisationsnummer: 833200-8666

Nedanstående är en summering kring hur vi samlar in och hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Med personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster och kommunicera vår verksamhet.

Typ av personuppgifter vi samlar in

Medlem i föreningen Astrid Lindgrens Hembygd
Du som är medlem i föreningen har betalat medlemsavgift och lämnat ditt namn och kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter behövs för att fullgöra föreningens stadgar och används för exempelvis utskick av information och upprättande av medlemsförteckningar för årsmöten. Grund: samtycke.

Nyhetsbrev
Du som får vårt nyhetsbrev har lämnat din e-postadress och namn till oss för det ändamålet. Vi använder dessa uppgifter enbart för våra utskick.  Nyhetsbrevet produceras via programvaran mailchimp och det är via mailchimp vi samlar in adresser för att kunna göra utskicken. Du får ge samtycke till registrering i sändlistan och kan själv välja att avsluta prenumerationen via länken ”avregistrering” som finns i sidfoten på nyhetsbrevet. Eller kontakta oss via info@astridlindgrenshembygd.se så tar vi bort dina uppgifter manuellt.

Träffar, aktiviteter
Du som har anmält dig och deltagit i en träff som ordnats av oss har lämnat namn och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss, och vi använder dem enbart i den fortsatta kontakten med dig. Grund: samtycke.

Kontorsdrift
Personuppgifter om personal, styrelse, valberedning, finansiärer, leverantörer sparas för kontorsdriften och fullgörande av stadgar och avtal. Grund: rättslig förpliktelse, avtal och samtycke.

Publicering av uppgifter på hemsidan www.astridlindgrenshembygd.se
På vår hemsida publicerar vi viss data såsom beviljade projektansökningar, kontaktuppgifter till anställda, invalda ledamöter i LAG (styrelsen) och valberedning. Vi tar stöd av Dataskyddsförordningen 2016/679 artikel 6f om intresseavvägning för att publicera denna information på vår sida då vi anser att informationen ligger i allmänhetens och våra projektägares intresse att få finnas på vår hemsida.

Projektstöd
Den som söker projektstöd via Astrid Lindgrens Hembygd har lämnat kontaktuppgifter i form av personnummer/organisationsnummer, adress, telefon, e-post direkt via Jordbruksverkets e-tjänst och inte till Astrid Lindgrens Hembygd. Vid ansökan av dessa projektstöd är Jordbruksverket personuppgiftsansvarig.
Den som söker leaderstöd direkt via Astrid Lindgrens Hembygd har lämnat motsvarande kontaktuppgifter och dessa uppgifter sparas för hantering av projektansökan.  Grund: samtycke.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilken information vi har om dig eller vill få dina uppgifter raderade ordnar vi det. Kontakta oss på info@astridlindgrenshembygd.se

Laglig grund
Vi behandlar dina personuppgifter för att:
– vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, redovisning, tex bokföringslagen eller de krav övriga samarbetspartners ställer. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dina uppgifter.
– kunna uppfylla vårt avtal med dig, d.v.s. administrera och genomföra vårt uppdrag
– du har gett ditt samtycke till oss att behandla personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och annan information.
– för att det ligger i vårt eller våra samarbetspartners berättigade intresse.
– Samma personuppgift kan sparas av oss för skilda ändamål, i olika system såsom mailchimp, outlook, telefonens kontaktlista, deltagarlista i projekt, redovisning av projekt m.m, därför kan tex. ditt namn finnas kvar i våra system för att vi ska kunna leverera våra tjänster trots att personuppgiften har gallrats bort för exempelvis nyhetsbrevet.