LEADER står för Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l´Economie Ruale. Det betyder; ”Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi”.

LEADER är inte en pott med pengar – utan ett sätt att driva utvecklingsarbete!

Att arbeta med landsbygdutveckling och med LEADER som verktyg innebär att allt arbete utgår utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ. Centralt för LEADERmetoden är det gemensamma ansvaret för lokalsamhället där samarbete mellan samhällets sektorer, ideell, privat och offentlig, blir den bästa grunden för långsiktig och hållbar utveckling. Kreativa och innovativa arbetssätt gör Leadermetoden till en arbetsform som ger landsbygden stora möjligheter att hitta nya konkurrenskraftiga och företagsamma lösningar. Leadermetoden skapar nya samarbetskulturer och nya forum där människor som kanske aldrig annars skulle ha träffats möts för att diskutera det gemensamma utvecklingsarbetet. Arbete i partnerskap innebär att ny kunskap tillförs alla parter.

Några nyckelord för Leadermetoden:

Samverkan

Leaderprojekt kännetecknas av att de sker i samarbete mellan olika aktörer. I bland pratar vi om ”trepartnerskapet”. Det innebär att det ideella samarbetar med näringsliv och det offentliga för att tillsamans skapa förändring.

Underifrån

Projekt som kommer underifrån är en garant för att pengarna går till något som verkligen efterfrågas. En lokal förankring innebär även oftast att erfarenhetena lever kvar efter projekttiden och genomslaget därmed blir större.

Nytänkande

Det är viktigt att inte fastna i gamla hjulspår, utan det gäller att våga att tänka nytt! Hur kan ni utvecklas, vill ni skapa förändring? Då är Leader något för er. Detta innebär att Astrid Lindgrens Hembygd inte kan stötta ordinarie verksamhet.

Gränsöverskridande

Kommun- och länsgränser är ibland ett hinder i utvecklingsarbete. Därför ser vi hela Astrid Lindgrens Hembygd som ett och samma område, och bryr oss inte om på vilken sida gränsen du bor. Så länge som nyttan hamnar i Astrid Lindgrens Hembygd, så spelar det ingen roll var och självklart kan vi samarbeta med andra Leaderområden.

Överförbart

Bra idéer är dom som går att sno. Det är onödigt att ständigt uppfinna hjulet, och inom Leader ser vi därför gärna att de projekten som drivs går att föra över på andra områden, både i och utanför Astrid Lindgrens Hembygd.

Så här fungerar leadermetoden:
Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna samlas i ett partnerskap och bildar en ideell förening. Styrelsen för denna förening kallas LAG (Local Action Group). LAG är de som leder arbetet och de verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som kallas leaderområde. De tre sektorerna har tillsammans tagit fram en lokal utvecklingsstrategi för området och de har även valt vilka fonder de har med i strategin. Detta påverkar i sin tur vilka projekt som kan tilldelas pengar. Det är LAG som utifrån strategin bestämmer vilka projekt som prioriteras i deras leaderområde.

I alla områden finns ett bemannat leaderkontor med en verksamhetsledare. På leaderkontoret kan du få hjälp med processen från idé till projekt. De som bor och verkar i området kan vara med och driva och påverka utvecklingen. Genom samverkan mellan olika projekt och aktörer kan insatserna förstärka varandra för att möta de behov som finns. Det är Jordbruksverket som samordnar och ansvarar för förvaltningen.

Läs gärna mer om Lokalt ledd utveckling genom Leader på Jordbruksverkets hemsida.