Projektet Allt som sker genomfördes 2017-2018, fortsätter i ny form under namnet Allt som sker 2.0 under 2019. 

Lägesrapport 2018-09-14: Det har varit stort intresse för att söka medfinansiering av evenemang. Vi har beviljat medfinansiering till 25 evenemang inom vårt leaderområde och totala budgeten på 300 000 kronor tog slut och blev fulltecknad redan i juni./Cathrine Jansson, projektledare.  

Nu finns det möjlighet för arrangörer att söka medfinansiering av evenemang hos föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. Under 2017 och 2018 kan vi medfinansiera minst 20 evenemang med upp till 15 000 kronor var.


Kriterier för att ansöka om medfinansiering och beskrivning av hur evenemanget kan beakta målen inom hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald finns i ansökningsmallen samt längre ned på denna sida.

Läs mer om projektet Det goda evenemanget
Läs mer om projektet Allt som sker

I vår projektdatabas kan du läsa om beviljade evenemang som beviljats medfinansieringsstödet. Sök på temaområde Det goda evenemanget.

Har du frågor?
Kontakta gärna Cathrine Jansson, projektledare på tel: 072-236 16 06, e-post: cathrine@alhembygd.se

Framgångsrika evenemang stärker landsbygden!

Det goda evenemanget är ett projekt inom Astrid Lindgrens Hembygd med målet att stärka evenemangskulturen. Projektet drivs parallellt med utvecklingen av den digitala evenemangskalendern Allt som sker, www.alltsomsker.nu. Bland aktiviteterna i projekten finns, utöver möjligheten till medfinansiering av evenemang, bland annat föreläsningar, nätverksträffar och rådgivningsbesök. Evenemang är en viktig del av en levande och attraktiv landsbygd. Genom projekten hoppas vi kunna bidra till att skapa mer framgångsrika och hållbara evenemang.

En arrangör kan söka medfinansiering för utgifter som lokalhyra, ljus/ljud, artist/föreläsare, marknadsföring eller scenhyra upp till 15 000 kronor. Kravet är att evenemanget genomförs i linje med föreningens utvecklingsstrategi och mål inom hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet (läs mer längst ned). En förenklad ansökan och korta beslutsvägar ska göra hela processen så smidig som möjligt för arrangören. Medfinansieringen kan bli ett välkommet tillskott för föreningar och företag som vill vidareutveckla eller skapa nya evenemang och vi välkomnar arrangörer att höra av sig för råd och stöd. Goda evenemang samlar människor på platsen, lockar nya besökare, får invånare att trivas på orten och stanna kvar. Att själv vara med och arrangera ett evenemang är ett bra sätt att växa och utvecklas, både som förening och som människa. Evenemang har också förmågan att samla människor med samma intressen och blir därmed en viktig mötesplats där nya nätverk och idéer kan födas. Vår uppgift är att inspirera, utbilda och koppla samman befintliga och potentiella arrangörer av goda evenemang. Begreppet ”Det goda evenemanget” är (enligt vår egen definition) ett evenemang som är jämställt och hållbart, där unga människor är delaktiga och där mångfaldens möjligheter tas tillvara.

Kriterier för att söka medfinansiering till evenemang:

Vem kan söka medfinansiering till ett evenemang?

Föreningar och företag inom leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd (Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Högsby, Hultsfred och del av Oskarshamns kommuner) som arrangerar evenemang/aktiviteter. Även kommuner, organisationer och myndigheter (juridiska personer) kan söka stödet i samarbete med en förening eller företag.

Hur gör jag för att söka medfinansiering?

 • Beskriv ert evenemang i ”Ansökan om medfinansiering av evenemang” (se länk ovan för att ladda ned wordmall)
 • Evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet och får därmed en kvalitetsstämpel ”Det goda evenemanget”. (Läs mer längst ned).
 • Ni kan söka stöd för till exempel lokalhyra, föreläsare/artist, marknadsföring, ljus/ljud, scenhyra enligt EN av paketmalllarna. Totala stödbeloppet är max 15 000 kr inkl moms (observera att rubriker och maxbeloppen i resp stödbox inte kan ändras).
 • Bifoga gärna prisuppgifter eller offerter till det ni söker stöd för.
 • Evenemanget får inte vara entrébelagt, däremot kan ni ta betalt för fika/mat, lotterier, medlemsavgifter etc.
 • Evenemanget ska vara offentligt, öppet för alla och annonseras via evenemangskalendern Allt som sker, www.alltsomsker.nu
 • Ansökan mailas till evenemang@alhembygd.se
 • Évenemanget måste vara genomfört senast 30 september 2018.
 • Har du frågor, kontakta projektledare Cathrine Jansson, Cathrine@alhembygd.se , tel 072-236 16 06

När får jag beslut om vår ansökan är beviljad?

 • Beslut tas av en styrgrupp inom Astrid Lindgrens Hembygd och målsättningen är att ni ska få besked inom cirka 1-2 veckor förutsatt att er ansökan är komplett. Vid stor efterfrågan kommer styrgruppen i första hand bevilja stöd till evenemang från hela leaderområdet (ett evenemang/sökande). Styrgruppen prioriterar att bevilja medfinansiering till nya evenemang eller till evenemang som tidigare har funnits men nu äger rum i ny skepnad, t ex med mer fokus på hållbarhet/jämställdhet/mångfald/ungdomar.

Om ni får beviljat stöd:

 • Om ert evenemang blir beviljat medfinansiering, ska vår logotyp användas i er marknadsföring av evenemanget, i text och/eller affischer, inbjudningar (avser tredelad logotyp för Astrid Lindgrens Hembygd + EU + Leader). Ladda ned logotypen via länken till höger (jpg-fil).
  Ladda ned logotypen (jpg-fil) som ska användas i all marknadsföring av evenemanget.
 • I kontakter med media ska ni nämna att ni fått leaderstöd från Astrid Lindgrens Hembygd.
 • Evenemanget ska marknadsföras i den digitala evenemangskalendern Allt som sker, www.alltsomsker.nu. Evenemangskalendern täcker området inom Astrid Lindgrens Hembygd (sex kommuner) och har ca 40 000 besökare/år. Ni kan registrera er som användare av kalendern på www.alltsomsker.nu och därefter lägga in ert evenemang.
 • Efter genomfört evenemang ska ni skicka en kort redovisning/rapport med utvärdering av evenemanget till oss, inklusive en uppskattning på nedlagd ideell tid.
 • Efter genomförandet ska ni skicka faktura på era faktiska utgifter (enligt det ni sökt stöd för) till Astrid Lindgrens Hembygd. Bifoga kopia på era betalda fakturor/utlägg och kopia på exempelvis annons, affischer där vår logga syns.
 • Evenemanget ska vara redovisat och fakturerat till oss senast två månader efter genomförande, dock senast 2018-10-30.
 • Fakturan skickas till: Astrid Lindgrens Hembygd Badhusgatan 3, 598 37 Vimmerby
  Märk fakturan med: Det goda evenemanget

 

Vad innebär hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet i ett evenemang?

Det goda evenemanget ska genomsyras av utvecklingsstrategins horisontella mål (hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet). På så vis kan vi skapa en god evenemangskultur i området Astrid Lindgrens Hembygd och begreppet ”Det goda evenemanget” blir en kvalitetsstämpel.

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska vara en naturlig del av evenemanget. Det goda evenemanget är arrangemang som är miljömässigt hållbara, främjar goda sociala möten, nya relationer/nätverk och är ekonomiskt hållbara. Genom att arrangera ett evenemang och processen fram till evenemanget, kan människor bygga nätverk och få nya relationer, som bidrar till att göra föreningen och individen mindre sårbara och det lokala samhället mer uthålligt. Ökad användning av evenemangskalendern Allt som sker, www.alltsomsker.nu, likväl som andra marknadsföringskanaler, kan bidra till fler besökare och en bättre ekonomisk lönsamhet.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att göra satsningar och investeringar som betalar sig, på kort och/eller lång sikt. Tänk till exempel på att välja medarbetare, samarbetspartners och leverantörer med god etik, säkra arbetsplatser och rimliga villkor, att sköta redovisningen bra och att alltid göra en utvärdering av genomförda evenemang.

Social hållbarhet handlar om erbjuda evenemang som lockar människor i olika åldrar och med olika bakgrund, intressen och förutsättningar, såväl fysiska som ekonomiska. Evenemanget bidrar genom sitt innehåll och genomförande till en mer hållbar värld. Tänk till exempel på att ditt evenemang ska passa till många, att genomförandegruppen är jämställd och jobbar gemensamt, att besökare tas hand om på ett bra sätt och att alla besökare kan känna sig trygga.

Ekologisk hållbarhet handlar om att ur miljösynpunkt agera på ett sätt som gör det möjligt för framtida generationer att leva på samma villkor som vi gör nu. När du genomför och planerar ett evenemang, tänk till exempel på lokala och ekologiska inköp av drycker, matvaror och tjänster, vilken mat serveras, sopsortering, energianvändning och transporter till och från platsen/evenemanget.

Hur kan evenemanget bidra till ökad jämställdhet?

Jämställdhet ska vara en naturlig del i evenemanget. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Tänk på fördelningen mellan kvinnor och män i evenemanget och hos arrangören (föreningen, planeringsgruppen, företaget etc), att själva genomförandet sker jämställt och att säkerställa att både kvinnor och mäns erfarenheter, kunskaper och värderingar tas tillvara.

Hur kan evenemanget ta tillvara möjligheter med mångfald?

Mångfald och integration ska vara en naturlig del i evenemanget. Det goda evenemanget är ett arrangemang som vänder sig till alla och tar tillvara mångfaldens möjligheter och allas kompetens/bakgrund i genomförandet.

Hur kan unga involveras och bli delaktiga i evenemang?

Ungdomar i Astrid Lindgrens Hembygd har från början initierat evenemangskalendern Allt som sker. I Det goda evenemanget ska vi sträva efter ungas delaktighet i genomförandet. Unga (i åldern 15-24 år) involveras i aktiviteter där så är möjligt i strävan efter generationsöverskridande mervärden, kapacitetshöjning, försörjning med mera.