Svensk Turism lanserade 2010 en nationell strategi med visionen om fördubbling av näringens omsättning som kan göra den till Sveriges nya basnäring. Det finns även ett nationellt mål om en fossilbränslefri transportsektor 2030. Med de aktuella klimathoten har persontågstrafiken kommit i fokus både nationellt och i ett europeiskt perspektiv. Det öppnar nya förutsättningar för återupptagen persontågs- och turisttrafik på järnvägen Nässjö-Oskarshamn med anknytning till Vimmerby. Astrid Lindgrens Värld är en stor destination med drygt 500 000 besökare. Av dessa beräknas ca 95 procent ta sig dit med bil. Här finns en stor potential att öka andelen hållbara resor till Vimmerby och andra destinationer i Astrid Lindgrens Hembygd, inte minst med persontåg. Projektet vill därför ta fram en modell som visar ett exempel på att det går att jobba med hållbara transporter i Astrid Lindgrens Hembygd. Modellen ska testas genom att köra ett chartrat tåg från Nässjö till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, via ett antal orter längs vägen. Vi ska också se över om det är möjligt att även köra detta tåg från Oskarshamn för att göra det möjligt för resande som kommer med färja från Gotland, att åka tåg från färjan ända fram till Astrid Lindgrens Världs egen tågstation vid järnvägen Kalmar-Linköping.

Syfte: Syftet med projektet är att öka intresset för hållbart resande generellt och visa att det är möjligt. I projektet vill vi analysera och beskriva efterfrågan och utbud för att verka för en ökad persontågtrafik på banan Nässjö- Oskarshamn med anknytning till Vimmerby.

Motivering: Astrid Lindgrens hembygds utvecklingsstrategi lyfter vikten av att kunna ha tillgång till goda kommunikationer på landsbygden. Förbättrade möjligheter till resande med tåg rimmar väl med strategins mål om fler hållbara transportmöjligheter. Insatsen vill på innovativt sätt ta fram en modell för att köra chartertrafik med tåg utmed banan Nässjö – Oskarshamn med anknytning till Vimmerby. Chartrade tåg skulle kunna leda till ökad andel ej bilburna besökare samt öppna upp för nya målgrupper som vill nå besöksmål som Astrid Lindgrens Värld utan bil.  Projektet Destinationer med hållbara transporter faller in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin och målet Transportmöjligheter.  Projektet uppfyller grundvillkoren och genomsyras av mål inom hållbarhet, ungas delaktighet och jämställdhet. Projektet kommer också att genomföras på ett leadermässigt sätt där flera aktörer samverkar och drar nytta av insatsen.

Mål: Skapa en modell för att köra chartertrafik med tåg efter banan Nässjö – Oskarshamn och Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

– Testa modellen genom att genomföra en pilottur sommaren 2020

– Projektet ska öka samverkan för hållbart resande bland turismintressenter

Vill du veta mer?
Kontakta projektledare Christina Thorstensson, tel 0706-34 34 15, tjugoettkonsulten@gmail.com

 

Projektet drivs av Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd 2019-2020 med finansiering av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.