Hjälplänkar

Årsmöte - handlingar!

Klicka på "Läs hela nyheten" för att se dagordningen för årsmötet samt handlingar.

Dagordning, enligt föreningens stadgar:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet
b) val av en protokollsjusterare (jämte ordförande)
c) upprop och fastställande av röstlängd
d) fråga om mötet utlysts på rätt sätt
e) fastställande av dagordning
f) verksamhets- och ekonomisk berättelse
g) revisorernas berättelse
h) Fastställande av balans-o resultatrapport och godkännande av styrelsens förslag till disposition av årets resultat
i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) fastställande av medlemsavgift
k) beslut om arvoden
l) fastställande av antalet ledamöter
m) val av ordförande för en tid av ett till två år
n) val av styrelseledamöter
o) val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
p) val av valberedning och sammankallande för denna
q) behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad. Förslag skall lämnas minst 2 veckor före mötet, till styrelsen. Dock skall förslag om stadgeändringar eller upplösning av föreningen vara inlämnat en månad före årsmötet
r) övriga frågor

Frågor av ekonomisk karaktär får inte avgöras om det inte finns med på dagordningen för mötet.

Årsredovisning 2016.pdf

Stadgar för föreningen Astrid Lindgrens hembygd.pdf

 

Nyheter

27 Juni 2017

Utveckla Lövhult- vårt senaste prioriterade projekt!

Vid föreningens senaste styrelsemöte prioriterades projektet utveckla Lövhult.

18 April 2017

Årsmöte - handlingar!

Klicka på "Läs hela nyheten" för att se dagordningen för årsmötet samt handlingar.

3 April 2017

ÅRSMÖTE

Välkommen på Astrid Lindgrens Hembygds årsmöte.
När? 25 april, kl 18.00-20.00
Var? Värne Allianskyrka.

Anmäl dig gärna på info@alhembygd.se senast den 20 april!

27 Mars 2017

2 nya projekt prioriterade!

Hultsfreds kommuns projekt "Vandring på god väg" och Djursdala samhällsförenings projekt "Brukardriven digital utveckling på landsbygden för hälsa, välfärd och attraktivitet – förstudie" blev vid senaste styrelsemötet, den 22 mars, beviljade medel.

Alltsomsker.nu