Hjälplänkar

Och den ljusnande framtid är vår...?

Våren 2010 skrev elever vid Eksjö gymnasium en framtidsvision för ett hållbart Eksjö. Vid seminariet ”Den ljusnande framtid…?” på Eksjö bibliotek fick deltagarna ta del av ungdomarnas framtidsvision och komplettera den:

Vision för hållbar Eksjö

När eleverna vid Eksjö gymnasium gjorde sin framtidsvision gjordes den mot bakgrund av de globala hotbilder som finns väl dokumenterade i forskning, FN-rapporter, Lester Brown mfl.:

- Vattenbrist
- Energibrist
- Storskalig klimatförändring (som ger oförutsägbart klimat)
- Förlorad bördighet (erosion, torka, översvämning, bortodling av jord)
- Hårt pressade ekosystem, förlust av arter
- Överbefolkning och ökad klyfta mellan rik och fattig
- Matbrist
- Sönderfallande stater
Hur ser visionen för ett hållbart och attraktivt Eksjö ut i en värld som genomgår så svåra problem?
Här är några axplock från elevernas vision:
- Fler sysselsatta i grön sektor
- Istället för gym: odla själv, cykla mer
- Staden anpassad för cykeln (jfr Lund)
- Lokal livsmedelsförädling
- Mer kultur (ger livskvalitet)
- Bredare kulturutbud (t ex balett, afrodans)
- Hyreslägenheter i passivhus (billigt boende för unga)
- Infrastruktur i mindre skala ger minskad sårbarhet
- Ängs- och hagmark hävdas för att de behövs
- Elektrifierat tåg, dubbelspår
- Mindre enheter i köttproduktion
- Grönsaker odlas lokalt
- Årstidsmat
- Jordbruk i mindre skala, med större mångfald, tåliga raser & sorter för minskad sårbarhet
- Byastämmor, lokalt anpassade lösningar
- Torrdass, näringscirkulation
- Karp (växtätare) istället för lax
- Större andel vegetabilier i kosten

Läs hela visionen på: Vision Eksjö skriven 2010

Deltagarna på seminariet kompletterade ungdomarnas vision med:
- Isolera bättre – skolor och offentliga lokaler
- Fjärrvärme i hela kommunen
- Kollektivtrafik, minibuss, bättre bussförbindelser
- El-bilar
- Biogasproduktion lokalt, bönder går ihop
- Second hand kläder (bättre kvalitet, miljöklassad håller längre), klädbyte
- Bättre sopsortering och info
- Solpaneler på våra hus, passivhus
- Lokal köttproduktion för lokal konsumtion
- Mer närodlat, nätverk mellan producenter
- Lokal kretsloppsekonomi
- Komposterbart avfall till biogas
- Inte kasta mat
- Laga mat på råvaror, ej halvfabrikat
- Biodling för ökad frukt och bärproduktion
- Integrera djur- och växtproduktion
- Inga monokulturer
- Solenergi
- Utnyttja ledig mark som finns för egna odlingar
- Danskurser för barn
- Papperspåsar istället för plast (och egen tygväska)
- Folkrörelse ”grön väckelse”
- Kommunalt engagemang, info, utställning
- Grön inskolning