Aktiviteter i projektet (klicka på länk för att komma till projektets kalender)

Projektet syftar till att stärka evenemangskulturen i hela Astrid Lindgrens Hembygd, dvs. Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och del av Oskarshamns kommuner. Projektet ska hjälpa föreningar och företag att skapa framgångsrika evenemang. Satsningen pågår under 2017-2018 och ska genomsyras av våra målsättningar hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet (läs mer nedan).

Det goda evenemanget handlar inte bara om att det ska hända något på landsbygden. Det goda evenemanget utvecklar både den enskilde individen, arrangörsgruppen och livet på landet samt skapar en stolthet över landsbygdens resurser. Evenemang lyfter landsbygden genom att skapa möten och livaktiga föreningar där människor kan utvecklas och få kunskap men också bli delaktiga i ett större sammanhang och bilda nya nätverk. Både föreningar och andra arrangörer kan behöva kompetens och stöd för att bli bättre på att skapa goda evenemang och nå ut till potentiella besökare. Det goda evenemanget kan lära ut hur man skapar framgångsrika evenemang. Arrangörer kan få tips om hur man organiserar, finansierar och marknadsför ett evenemang och får därmed en allmän kompetensökning inom entreprenörskap.

Projektet erbjuder:

  • enskilda rådgivningsträffar med arrangörer/föreningar
  • erfarenhetsutbyte och nya samarbeten mellan olika föreningar
  • föreläsningar och nätverksträffar
  • gemensamma studiebesök för inspiration/erfarenhetsutbyte

Vi stödjer ditt evenemang!

Ska ni arrangera ett evenemang kan vi erbjuda finansiering om evenemanget genomförs i linje med vår strategi och målsättningarna hållbarhet, jämställdhet, mångfald och unga delaktighet. Med en förenklad ansökan går dessa pengar att söka utan långa väntetider och handläggning. Kontakta oss för råd och stöd!

Läs mer om ansökan och kriterier för medfinansiering på sidan http://www.astridlindgrenshembygd.se/evenemang/
Längre ned på denna sida kan du även läsa mer om hur ett evenemang kan genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet:

I vår projektdatabas kan du läsa om beviljade evenemang som beviljats medfinansieringsstödet. Söka på temaområde Det goda evenemanget.

Har du frågor, kontakta gärna Cathrine Jansson, projektledare för Det goda evenemanget, 072-236 16 06, cathrine@alhembygd.se eller Therese Sjögren, projektledare för Allt som sker, tel 070-658 32 25, therese@alhembygd.se

Målgrupp

Alla föreningar, företag och andra arrangörer som erbjuder publika evenemang och som vill utveckla sig som arrangörer och utveckla sina arrangemang.

Nära samarbeten…

Projektet kommer att ha ett nära samarbete med turistbyråerna, kommunerna, ett stort antal föreningar och även företag som arrangerar/vill arrangera evenemang för allmänheten. Projektet kommer genom möten att föra samman aktörer från privat, ideell och offentlig sektor och uppmuntra till samarbete.

…kan ge nya nätverk och kontakter

Förhoppningen är att arrangörer möts på våra möten och uppmuntras att skapa nya konstellationer och samarbetsprojekt, nya idéer och samarbetsmöjligheter. Arrangörer kommer i samband med ett utökat evenemangsutbud också att attrahera nya människor.

Har du frågor? Kontakta gärna projektledare Cathrine Jansson, 072-236 16 06, cathrine@alhembygd.se Projektet Det goda evenemanget drivs i nära samarbete med systerprojektet Allt som sker med bland annat utveckling av den digitala evenemangskalendern www.alltsomsker.nu och möjligheten till medfinansiering av evenemang.

 

Det goda evenemanget ska genomsyras av målsättningarna:

Hållbarhet
Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska vara en naturlig del i den utbildning/inspiration/stöd som projektet erbjuder föreningar och andra arrangörer. Budskapet ska vara att det goda evenemanget är ett arrangemang som mi minsta möjliga mån belastar miljön, skapar goda sociala möten och är ekonomiskt framgångsrika. Genom arrangörskapet och processen fram till evenemanget bygger människor nätverk och får nya relationer, som bidrar till att göra föreningen och individen mindre sårbara och det lokala samhället mer resilient. Ökad användning av den digitala evenemangskalendern Allt som sker (www.alltsomsker.nu) bidrar till att behovet av resurskrävande affischering minskar.

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska också vara en naturlig del av de evenemang vi genomför i samarbete med föreningar och företag. Genom förbättringar av den tekniska plattformen i den digitala evenemangskalendern kommuniceras evenemanget bättre utåt och resultatet blir fler besökare och därmed bättre ekonomisk lönsamhet. Evenemanget ska i minsta möjliga mån belasta miljön och främja sociala möten och nya relationer/nätverk. Kalendern ger en unik chans att lyfta fram de hållbara evenemangen. I marknadsföringen av kalendern belyser vi hållbarhetsfrågorna.

Jämställdhet
Jämställdhet ska vara en naturlig del i den utbildning/inspiration/stöd som projektet erbjuder föreningar och andra arrangörer. Budskapet ska vara att det goda evenemanget är ett arrangemang som vänder sig till både kvinnor och män. Projektet ska också uppmuntra arrangörer att bryta den traditionella rollfördelningen mellan män och kvinnor, där kvinnor generellt är de som fortfarande kokar kaffe i köket medan männen tar betalt på parkeringen.

Jämställdhet ska vara en naturlig del av de evenemang vi genomför i samarbete med föreningar och företag. Evenemanget ska tydligt vända sig till både kvinnor och män och själva genomförandet ska ske jämställt. Marknadsföring av kalendern Allt som sker ska beakta jämställdhetsfrågor.

Mångfald
Mångfald ska vara en naturlig del i den utbildning/inspiration/stöd som projektet erbjuder föreningar och andra arrangörer. Budskapet ska vara att det goda evenemanget är ett arrangemang som vänder sig till alla och gärna ta tillvara allas kompetens/bakgrund i genomförandet.

Ungas delaktighet
Ungdomar i Astrid Lindgrens Hembygd har från början initierat kalendern Allt som sker. I vårt samarbete med föreningar och företag kring skapandet av evenemang kommer vi att sträva efter ungas delaktighet i genomförandet.